Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Relació de Llocs de Treball o plantilla

Publicació del darrer catàleg i l'històric

Accés al vigent catàleg dels llocs de treball de la Corporació, amb el detall de les categories, del personal laboral i funcionari amb les corresponents retribucions i vacants de l’any en curs, així com la informació dels càrrecs de confiança.


Els imports presentats al catàleg exclouen els costos de la seguretat social.

El CD (complement de destí) retribueix el lloc de treball que es desenvolupa. Consisteix en una quantia fixa per a cada nivell en el que es classifiquen els llocs de treball. La seva quantia vindrà fixada per a cada grup de classificació professional per la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any. L’assignació a cada lloc de treball del nivell de destinació es realitzarà d’acord amb els intervals mínims i màxims establerts per a cada grup de titulació.

El CE (complement específic) està destinat a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs de treball en atenció a la seva dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat.

El grups de classificació professional (Grup), s'estructuren en funció de la titulació exigida per accedir-hi. La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions que s’han d’exercir i de les característiques de les proves d’accés.

  • Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2. Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s’ha de tenir en compte.
  • Grup B. Per accedir als cossos o escales del grup B s’exigeix tenir el títol de tècnic superior.
  • Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés. El C1, títol de batxiller o tècnic i el C2, títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Grup P. Agrupacions professional, subgrup on no s'exigeix cap titulació prevista en el sistema educatiu.

Si vols ampliar informació, trobaràs el conjunt de publicacions sobre l'aprovació inicial de la plantilla i el seu pressupost, la definitiva i les seves modificacions mitjançant el Portal de Transparència.