Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Empresa, establiments i activitats

Noves mesures per incentivar la contractació de joves menors de 30 anys

Un Decret Llei del Govern Central inclou una sèrie de mesures per fomentar la ocupació entre aquest col·lectiu


Noves mesures per incentivar la contractació de joves menors de 30 anys

 El Govern Central ha aprovat un Decret llei de suport a l'emprenedor i d'estímul al creixement i a la creació de treball que té com a objectiu promoure i incentivar la contractació de joves menors de 30 anys. Aquest decret ha entrat en vigor el 24 de febrer de 2013.


Entre les mesures aprovades, destaquen les següents:
Tarifa plana de 50 euros en la cotització a la Seguretat Social:
 • Tarifa plana de 50 euros en la cotització a la Seguretat Social per a nous autònoms menors de 30 anys que iniciïn una activitat per compte propi durant els 6 primers mesos. Durant els 6 mesos següents s'aplicarà una reducció en la base míima de cotització del 50%, després dels quals, i durant els proper 18 mesos següents, hi haurà una reducció i una bonificació del 30%.
 • Aplicació en els primers 12 mesos de cotització com a autònoms de la tarifa plana de 50€ a persones amb discapacitat. Els quatre anys següents s'aplicarà un 50% de la quota.
 
Compatibilització de la prestació d'atur amb l'inici d'una activitat per compte al·liè.
 • Durant un màxim de nou mesos, la percepció de la prestació per atur serà compatible amb la situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, per menors de 30 anys.
Ampliació de la capitalització de la prestació d'atur per iniciar una activitat emprenedora
 • Els beneficiaris de prestacions per atur, menors de 30 anys, podran capitalitzar fins el 100% de la seva prestació per a realitzar una aportació al capital social d'una societat mercantil, sempre que s'estableixi una vinculació professional o laboral de caràcter indefinit.
 • La capitalització de la prestació per atur podrà utilitzar-se per adquirir serveis d'assessorament, formació i informació, així com per cobrir les despeses de constitució d'una nova societat.
Reanudació del cobrament de la prestació per atur
 • Si un aturat decideix iniciar una activitat per compte al·liè i en el termini de 5 anys, podrà reanudar el cobrament de la prestació ala que tenia dret
Millora de la intermediació laboral
 • Impuls amb les comunitats autònomes a la col·laboració públic i privada per la intermediació en l'àmbit dels serveis públics d'ocupació
 • Portal únic europeu que faciliti la recerca de feina i on s'allotgi tota la informació d'utilitat per orientar als joves i posar al seu abast les eines que facilitin la recerca de feina o l'inici d'una activitat empresarial
Estímuls a la contractació dels joves fins que la taxa d'atur es situï per sota del 15%
 
 • Reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social en un 75% per a empreses de més de 250 treballadors i del 100% de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingènces comunes durant el primer any quan contractin de forma indefinida a una aturat menor de 30 anys (incentiu per el primer contracte que realitzin a partir de l'entrada en vigor de la reforma)
 • Els autònoms i les empreses de fins a 9 treballadors es beneficiaran d'una reducció del 100% de laquota de la empresa a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any quan contractin de forma indefinida a un aturat menor de 30 anys (incentiu pel primer contracte que realitzin a partir de l'entrada en vigor de la norma
 • Contracte "primer empleo joven" modificació de l'actual contracte eventual per a contractar menors de 30 anys aturats sense experiència professional prèvia, amb incentius a la seva transformació en indefinit (bonificació de 500 euros any durant 3 anys o 700 euros si es subscriu amb dones).
 • S'incentiva el contracte en pràctiques per el primer mes d'ocupació, amb la finalitat que els joves que han acabat el seu període formatiu puguin tenir una primera experiència professional vinculada a la titulació. S'establirà una reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comuns de fins el 50%.
 • Es promou la contractació de persones amb experiència per a la seva incorporació a nous projectes d'emprenedoria jove-
 
Incentiu a la contractació indefinida, l'objectiu del qual és estimular als joves autònoms menors de 30 anys a contractar a un aturat de llarga durada, major de 45 anys, qua pugui oferir a l'activitat l'experiència necessa`ria. Consisteix en una reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% durant el primer any de contracte.

Incentiu a la contractació en entitats de l'Economia Social
Bonificació de la quota empresarial  durant 3 anys (800€/any) per la incorporació de menors de 30 anys a les cooperatives i a les societat laborals en qualitat de socis treballadors.
Bonificació de la quota empresarial durant 3 anys (800€/any) per la contractació d'aturats joves menors de 30 anys i amb risc d'exclusió social a través de les empreses d'inserció.