Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tanca l’any 2012 amb un resultat positiu de 3,5 milions d’euros

El romanent líquid de Tresoreria també és positiu en 1,4 milions d’euros


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tanca l’any 2012 amb un resultat positiu de 3,5 milions d’euros

 L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha presentat la liquidació del pressupost de 2012 amb un resultat molt positiu: 3,5 milions d’euros referents al resultat pressupostari, i 1.480.029,71 euros en relació al romanent de Tresoreria, sobre un pressupost inicialment aprovat de 17 milions. 

El resultat pressupostari valora de forma numèrica la gestió de l’exercici 2012. En aquest sentit, sobre un pressupost inicial de 17.873.337,98 euros pel que fa als ingressos, el resultat total de l’exercici ha estat de 3.505.413,91 euros positius.
D’altra banda, el romanent de Tresoreria és un indicador que representa l’estat de Tresoreria acumulat al llarg dels anys; és a dir, valora la gestió acumulada històrica de la Tresoreria – a diferència del resultat pressupostari que només representa un exercici. En aquest cas, el romanent de Tresoreria, un cop ajustat als diferents paràmetres legals com són els saldos de dubtós cobrament,  ha estat positiu en 1,480.029,71 euros. 
Finalment, cal destacar que l’endeutament es troba en ratis molt baixos, i amb una reducció constant del mateix. Cal dir que aquest endeutament només es produït per a pagar inversions en béns de llarga durada i no pas en béns d’us corrent. A títol enunciatiu, l’endeutament al 2011 tenia un rati de més del 47%, mentre que al 2012 s’ha tancat amb un rati del 40%. Cal indicar també que la previsió per a l’exercici 2013 serà tancar amb un rati d’endeutament al voltant del 35%. Aquestes dades són de caràcter important ja que la legislació preveu un límit d’endeutament del 110%.
Finalment la liquidació posa de manifest que s’assoleix el principi d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a la  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que analitza la capacitat de finançament en termes del Sistema Europeu de Comptes. Aquesta circumstància s’acredita a la informació remesa al Ministeri d’Hisenda el passat 28 de març a l’objecte de complir  les exigències d’informació de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012.”
Segons que ha manifestat el regidor de l’Àrea d’Economia, Josep Antoni Delgado, “aquests resultats materialitzen que l’Ajuntament continua treballant en una línia de rigor en la gestió i la professionalització. Cal destacar que els moments són durs i per tant és de valorar uns bons resultats com aquests”. 
En la mateixa línia, l’Alcaldessa, Montserrat Mundi i Mas, ha insistit en què malgrat “ens ha tocat viure uns anys amb una situació econòmica complexa, puc dir de manera ben clara que l’Ajuntament ha fet els deures. Hem passat de 23 milions de pressupost l’any 2006 a 17 milions d’euros, donant més i millors equipaments, i comptem amb una situació econòmica solvent amb un endeutament molt baix.”
Modificació del sector de Sotavia
El ple també va aprovar de manera inicial la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès, sector UA-6 Sotavia, per l’adequació dels límits de l’àmbit a la realitat física del territori. Aquesta ordenació permetria urbanitzar aquest espai, encara no desenvolupat.
L’any 2010 es va sol•licitar la subvenció del Fons de regularització d’urbanitzacions per tal de formular i desenvolupar aquesta zona amb dèficit urbanístic. 
Aquest Pla de Millora Urbana desenvolupa les determinacions del PGOU i els objectius específics de la UA6, respectant l’ordenació definida i efectuant una sèrie d’ajustos per precisar els seus límits, adaptant els llindars del sector a les afectacions de l’ACA i els límits de domini públic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. També adapta la zonificació privada i el sistema d’espais lliures a la realitat topogràfica per reduir afectacions sobre parcel•les consolidades i preservar el bosc de ribera, ajustar amplades dels vials previstos per reduir afectacions salvant murs i tanques existents i s’introdueix el sistema d’infraestructures de serveis per a la  col•locació d’una estació transformadora. 
Així doncs, s’avança un pas més en la solució definitiva de la urbanització de Sotavia que és, actualment, l’únic lloc que resta per urbanitzar del municipi, tal i com al llarg dels anys han demanat els veïns.
Segons que ha manifestat el regidor de l’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, Edel Balboa, “continuem avançant pas a pas, tal i com teníem programat i ho fem per donar resposta a les inquietuds del veïnat.”