Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze aprova el dictamen sobre Castelltort

L’acord estableix l’inici dels tràmits per determinar les accions judicials entorn responsabilitats tècniques i polítiques dels interventors en l’obra


El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze aprova el dictamen sobre Castelltort

La Comissió informativa especial sobre la urbanització del sector de Castelltort ha arribat a un acord, materialitzat en un dictamen, que es va aprovar ahir dijous al Ple municipal amb els vots favorables de CiU i PSC, els vots contraris d’ERC, ICV-EUiA i l’abstenció del PP. La comissió, que es va crear ara fa dos mesos a instàncies dels veïns i dels grups municipals, ha acordat encarregar un dictamen jurídic en el termini de tres mesos que determini les accions necessàries per a l’exercici de la defensa dels drets de la corporació, així com de les accions judicials necessàries per dirimir les responsabilitats tècniques i polítiques en què poguessin haver incorregut les empreses, tècnics i persones que han intervingut en l’execució de l’obra.

Aquest també insta l’empresa constructora, Vías y Construcciones, a esmenar els defectes i concloure l’obra segons un informe que emetrà l’Àrea de Territori de l’Ajuntament.
Segons que manifesta el document que va ser aprovat en comissió per CiU i PSC, i amb el vot contrari d’ERC, es constaten les molèsties que els veïns han hagut de patir pel retard en l’execució de l’obra i que els impedeixen disposar de serveis de manteniment normalitzats i proposa una disculpa pública per les molèsties que han hagut de patir fins a la seva finalització. També es demana a l’alcaldessa que ordeni l’inici de les actuacions informatives adients per tal de determinar les possibles responsabilitats tècniques en què poguessin haver incorregut els membres dels serveis municipals que van participar en la contractació, i l’execució de les obres.

Els antecedents

Recordem que l’execució de les obres d’urbanització, iniciades al 2004, tenien un termini fixat inicialment de 14 mesos i, tal i com indica el dictamen, quan encara no s’havia certificat el 20% de les obres, es va fer redactar un modificat del projecte inicial d’execució de les mateixes. Aquest va ser aprovat definitivament i adjudicat quan les obres estaven pràcticament finalitzades, atès l’acord existent del Ple de continuar l’execució de les obres mentre es redactava el projecte. Aquest reformat incrementava el termini d’execució en dos mesos i introduïa canvis substancials respecte al projecte inicial, de manera que algunes partides com la de subministrament de la xarxa elèctrica i de telefonia, van ser substituïdes per d’altres amb import diferent, més elevat, mentre que d’altres unitats d’obra van desaparèixer directament. És el cas, entre d’altres, de la supressió de vials en l’extrem nord del polígon en la zona de Los Rosales. Així com també obres de xarxa elèctrica i altres encarregades a proveïdors que haurien d’haver estat incorporades al projecte.

Tot i aquestes reduccions d’obra, el preu es va incrementar en un 17,79%. I amb l’informe final de l’empresa GECSA per la certificació final d’obra, s’hi afegeix per major obra i majors amidaments un 7,75% més, constatant-se que el  cost de l’obra de la urbanització finalment es sobrepassa en un 35,51% sobre el pressupost del projecte adjudicat a l’empresa VÍAS Y CONSTRUCCIONES i en un 15,05% sobre el modificat de juny de 2006.

El dictamen també estableix que durant el transcurs de l’obra es produeix en diferents ocasions la suspensió unilateral de les obres per part de l’adjudicatària VÍAS Y CONSTRUCCIONES, sense que la direcció de l’obra ni els serveis municipals emprenguin les mesures necessàries per incoar cap procediment sancionador de forma fefaent.

També es constata al dictamen que es produeix l’incompliment del projecte de seguretat i salut de les obres, davant de la manca de proteccions i senyalitzacions de les línies d’alta tensió, entre d’altres, sense que la direcció de l’obra exigeixi en cap moment l’obligat compliment ni instrueixi cap procediment sancionador davant el reiterat incompliment.