Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Sant Quirze aprova el conveni de col·laboració amb Terrassa per millorar els serveis al nucli de Les Fonts

Entitats i veïns se sumen als organismes de coordinació sobre el barri


Sant Quirze aprova el conveni de col·laboració amb Terrassa per millorar els serveis al nucli de Les Fonts

El ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat aquesta passada nit el nou conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa per millorar la prestació de serveis al nucli de Les Fonts, que tots dos municipis comparteixen. El conveni, que substitueix els signats el 1999 i el 2008, estableix mecanismes més àgils, com una comissió de caràcter tècnic, i introdueix la participació ciutadana, ja que entitats i veïns de Les Fonts s'incorporen als organismes de coordinació sobre el barri.

L'alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, ha destacat que “el nou conveni ha de millorar els serveis que tant Terrassa com nosaltres donem a un barri on els límits administratius són, de forma molt evident, una simple línia sobre un mapa”. Mundi afegeix que, a més, Sant Quirze crearà, al seu sector, un consell de participació.

El conveni estableix una Comissió Intermunicipal dels dos ajuntaments. El seu objectiu és l'estudi, el foment i l'impuls d'accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts, tant al sector que pertany a Sant Quirze com el que pertany a Terrassa. Un objectiu addicional, però que al qual se li vol donar la màxima importància, és el foment i potenciació dels canals de participació dels fontins i les fontines.

La Comissió Intermunicipal tindrà tres òrgans de treball:

-un comité de direcció intermunicipal, format pels dos alcaldes i tres membres dels respectius equips de govern, amb el suport tècnic que puguin requerir. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any.

-una comissió tècnica intermunicipal, formada per personal tècnic i directiu dels dos ajuntaments, especialment de les àrees de Territori, Serveis Urbans, Serveis a les Persones i Participació. Es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos i sempre que ho demani un dels dos ajuntaments o a sol·licitud de si més no una tercera part de les entitats registrades a Les Fonts.

-una comissió plenària intermunicipal, que estarà integrada per les dues anteriors comissions i els representants de les associacions i entitats de Les Fonts. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any i de manera extraordinària a petició d'un dels dos ajuntaments.

Les funcions específiques


A més dels objectius genèrics expressats anteriorment, les funcions específiques de la comissió intermunicipal seran els següents:

¬-Planificació, coordinació i millora de la gestió i manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i educatius, que són d'ús comú entre la ciutadania d'ambdós municipis.
-Coordinació i millora de la gestió dels serveis de transport públic.
-Coordinació i millora de la gestió del manteniment de la via pública, neteja i recollida d'escombreries. I concretament, la millora d'asfalts, manteniment de voreres, senyalització i manteniment del mobiliari urbà.
-Coordinació i millora de qualsevol punt àmbit que es consideri d'interès per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del barri de les Fonts i/o per l'optimització de la gestió dels recursos que s'hi presten.
-Potenciació dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes.
-La Comissió Intermunicipal tindrà caràcter executiu per a la resolució de les qu_estions que es plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment de les clàusules del present conveni.