Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

La Comissió intermunicipal Sant Quirze-Terrassa sobre Les Fonts comença a caminar

Constituïts els òrgans de treball que ajudaran a millorar els serveis del barri, amb més participació ciutadana


La Comissió intermunicipal Sant Quirze-Terrassa sobre Les Fonts comença a caminar

Els ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i de Terrassa han constituït la Comissió Intermunicipal que ajudarà a millorar la prestació de serveis al barri de Les Fonts, amb una major coordinació institucional i la partipació de les entitats i del veïnat. Aquest mecanisme atendrà la singularitat del nucli de Les Fonts, que comparteixen els dos municipis i al qual els límits administratius són una simple línia sobre el mapa.

En l'acte de constitució de la Comissió Intermunicipal, l'alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, ha destacat la participació ciutadana en els òrgans de coordinació. "El més important és que les entitats i el veïnat de Les Fonts participaran en la comissió. Hem de millorar els serveis, però també cal una interlocució directa i uns canals de comunicació àgils perquè els problemes i les demandes arribin als dos ajuntaments", ha explicat.

En una línia semblant s'ha pronunciat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui subratlla que el treball conjunt dels dos consistoris es farà "amb les entitats i associacions de les Fonts, amb els veïns i veïnes, implicant tots i totes per millorar les Fonts, sense importar qui és de Terrassa o qui és de Sant Quirze".

Entre les novetats del conveni que van signar el passat 4 de desembre els dos ajuntaments, hi ha, a més de la participació ciutadana, la creació d'una comissió tècnica, que es reunirà amb major freqüència que la seva corresponent política i que podrà resoldre moltes qüestions del dia dia de Les Fonts. També funcionarà la finestreta única, de forma que els veïns del barri podran adreçar qualsevol demanda o queixa a qualsevol dels dos ajuntaments, amb independència de quin sigui el terme municipal on visquin i on es produeixi el problema, incidència o petició: seran els ajuntaments els que s'intercanviïn la informació per actuar.

Els mecanismes de coordinació

El conveni, que substitueix els signats el 1999 i el 2008, estableix una Comissió Intermunicipal dels dos ajuntaments. El seu objectiu és l'estudi, el foment i l'impuls d'accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts, tant al sector que pertany a Sant Quirze com el que pertany a Terrassa. Un objectiu addicional, però que al qual se li vol donar la màxima importància, és el foment i potenciació dels canals de participació dels fontins i les fontines.

La Comissió Intermunicipal té tres òrgans de treball:

-un comité de direcció intermunicipal, format pels dos alcaldes i tres membres dels respectius equips de govern, amb el suport tècnic que puguin requerir. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any.

-una comissió tècnica intermunicipal, formada per personal tècnic i directiu dels dos ajuntaments, especialment de les àrees de Territori, Serveis Urbans, Serveis a les Persones i Participació. Es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos i sempre que ho demani un dels dos ajuntaments o a sol·licitud de si més no una tercera part de les entitats registrades a Les Fonts.

-una comissió plenària intermunicipal, que estarà integrada per les dues anteriors comissions i els representants de les associacions i entitats de Les Fonts. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any i de manera extraordinària a petició d'un dels dos ajuntaments.

Les funcions específiques

Les funcions específiques de la comissió intermunicipal seran els següents:

-Planificació, coordinació i millora de la gestió i manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i educatius, que són d'ús comú entre la ciutadania d'ambdós municipis.
-Coordinació i millora de la gestió dels serveis de transport públic.
-Coordinació i millora de la gestió del manteniment de la via pública, neteja i recollida d'escombreries. I concretament, la millora d'asfalts, manteniment de voreres, senyalització i manteniment del mobiliari urbà.
-Coordinació i millora de qualsevol punt àmbit que es consideri d'interès per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del barri de les Fonts i/o per l'optimització de la gestió dels recursos que s'hi presten.
-Potenciació dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes.
-La Comissió Intermunicipal tindrà caràcter executiu per a la resolució de les qu_estions que es plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment de les clàusules del present conveni.