Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Constitució del nou Consistori

El proper dissabte 13 de juny, a les 12 hores, a la sala de plens habilitada al Celler de Can Barra


Constitució del nou Consistori

El proper dissabte 13 de juny, a les 12 hores, es celebrarà l’acte de constitució del nou Consistori on prendran possessió tots els regidors i regidores escollits pels santquirzencs i santquirzenques a les eleccions municipals del passat 24 de maig. La secretària procedirà a cridar en veu alta els regidors i regidores electes de major i menor edat, per tal de constituir la Mesa d'Edat prevista a la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en la qual actuarà com a secretària la secretària de la Corporació, i com a president, el regidor o regidora de major edat.

Tots els regidors i regidores electes hauran presentat les seves credencials davant la Secretaria Municipal en temps i forma i hauran formulat les declaracions de béns i activitats preceptives amb anterioritat a l’inici d’aquesta sessió plenària. Aquestes circumstàncies s’hauran verificat pels regidors que integraran la mesa d’edat immediatament abans que s’iniciï aquesta sessió.
Seguidament, la secretària comprovarà el  nombre d'assistents, el nombre de regidors o regidores que han excusat la seva absència, però que prèviament han presentat la seva credencial, i el nombre de regidors o regidores que no han assistit ni han presentat prèviament l'esmentat document, anunciant acte seguit l'existència del quòrum necessari (majoria absoluta), per a la celebració de la sessió.

Constituïda la Mesa d'Edat, el president d'aquesta declararà oberta la sessió, i preguntarà si algun regidor està afectat per alguna causa d’incompatibilitat. Donarà la paraula a la secretària, qui procedirà a cridar en veu alta i individualment a cadascun del regidors i regidores electes per ordre alfabètic:

1.-  Sra. Marta Baldrich Caselles
2.-  Sr. Alexandre Brossa Enrique
3.-  Sr. David Caminal i Caparrós
4.-  Sra. Anna Canes i Urbano
5.-  Sra. Miriam Casaramona i Massana
6.-  Sr. Josep Antoni Delgado i Rivera
7.-  Sra. Maria Domingo i Soler
8.-  Sr. Albert Falgueras i Cuatrecasas
9.-  Sr. Francesc Fernandez i Lugo
10.- Sr. Carlos Gilabert Cardona
11.- Sra. Montserrat Mundi i Mas
12.- Sra. Elisabet Oliveras Jorba
13.- Sra. Silvia Peralta Valdivia
14.- Sra. Elena Sabateri Sánchez
15.- Sr. David Sanchez Mancebo
16.- Sra. Mercè Vallès i Corominas
17.- Sr. Luís Villa Carbó

Els regidors i regidores s’aixecaran del seu lloc i es dirigiran davant la Mesa d’Edat. Allà la secretària llegirà la fórmula, que, en conformitat amb el Reial Decret 707/79,  és la següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?".

A la vista de l'esmentada pregunta, els  regidors i regidores, diran:
“Ho juro"
"Ho prometo"
“Sí, per imperatiu legal”

El President de la Mesa declararà constituït l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Tot seguit, cada grup presentarà el seu candidat/a a ser alcalde o alcaldessa i es procedirà a la seva elecció ( votació nominal i es cridarà de forma alfabètica als regidors i regidores). Serà elegit alcalde/essa, el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en aquesta votació o, en el seu  defecte, qui  encapçali la llista més votada a les eleccions.
L’alcade/essa prendrà possessió del càrrec i tindran lloc els parlaments dels diferents portaveus, així com el de l’alcalde/essa.   
L'acte es podrà seguir en directe per internet a través del següent enllaç: Ple de Constitució Nou Consistori de Sant Quirze del Vallès