Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El nou govern de Sant Quirze del Vallès, fruït d'un acord signat entre Junts per Sant Quirze-ERC i ICV, s'estructurarà en cinc àrees

El ple extraordinari dóna compte del nou cartipàs


El nou govern de Sant Quirze del Vallès, fruït d'un acord signat entre Junts per Sant Quirze-ERC i ICV, s'estructurarà en cinc àrees

El nou govern de l'Ajuntament de Sant Quirze va donar comptes al Ple en una sessió extraordinària ahir 2 de juliol del decret de cartipàs municipal signat aquesta mateixa setmana. El document determina l'organització prevista pel nou govern municipal resultant de les eleccions celebrades el passat 24 de maig, així com les diferents competències i atribucions dels seus integrants.
Estructura en 5 àrees
L'Ajuntament estarà dividit en 5 àrees en lloc de 6 com fins ara. L'Àrea d'Alcaldia-Presidència, encapçalada per Elisabeth Oliveras, l'Àrea de Drets Socials, que la liderarà Marta Baldrich, l'Àrea de Desenvolupament Social i Cultural, al capdavant de la qual estarà Maria Domingo, l'Àrea d'Economia i Serveis Interns, presidida per Albert Falgueras, i l'Àrea de Territori i Medi Ambient, dirigida per Francesc Fernàndez.
L'Alcaldia, a banda de les atribucions pròpies, incorpora competències en Seguretat Ciutadana i també la intervenció general. Alhora, de l'Alcaldia pengen dues regidories, la de Desenvolupament Econòmic i Local, que inclou promoció econòmica, foment a l'ocupació, comerç i turisme i que comptarà amb Àlex Brossa al capdavant i la regidoria d'Educació i Formació, amb Marta Domingo com a regidora delegada.
L'Àrea de Drets Socials s'estructura en dues regidories, la d' Infància, adolescència i Família dirigida per Anna Canes, i la Convivència i salut pública  que portarà Elena Sabater. Aquesta àrea inclou també competències en habitatge, benestar i gent gran.
L'Àrea de Desenvolupament Social i Cultural agrupa les competències en matèria d'Esports, Joventut i Cultura, aquestes dues últimes amb regidoria pròpia liderades per Anna Canes i Elena Sabater respectivament. La quarta àrea serà la d'Economia i de Serveis Interns, amb competències en matèria d'economia, organització i recursos humans. Completa la nova estructura l'Àrea de Territori i Medi Ambient, que tindrà dues regidories, la de Territori i Medi Ambient assumida per Francesc Fernández i la de parcs, jardins, via pública, mobilitat i serveis, que encapçalarà David Caminal. La sessió es va poder seguir en directe a Ràdio Sant Quirze i en vídeo en directe per internet. Podeu descarregar el Ple sencer als següents enllaços:
Enllaç Ple sencer en mp3: http://ftp.santquirzedelvalles.cat/pub/uploads/ple%2002-07-15.mp3
Enllaç informatiu ràdio: http://ftp.santquirzedelvalles.cat/pub/uploads/03-07-15.mp3
Enllaç crònica ràdio: http://www.radiosantquirze.cat/index.php?opcio=sn&node=12875

El primer punt: donar compte del Decret de cartipàs municipal.
L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va començar la seva intervenció fent un resum del pacte de govern signat per Junts per Sant Quirze-ERC i ICV el passat 12 de juny en què hi havia una declaració d’intencions per governar amb total transparència, democràcia real i participació. Acte seguit va informar que l’organització del govern s’estructura en cinc àmbits de coordinació política, que es corresponen amb les cinc àrees abans esmentades:
1- Àrea de Presidència
2- Àrea de Drets Socials
3- Àrea de Desenvolupament Social i Cultural
4- Àrea d’Economia i Serveis Interns
5- Àrea de Territori i Medi Ambient

Àrea d'Alcaldia-Presidència
L’Àrea de Presidència, que encapçala l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, té les següents competències: Direcció de l’acció de govern municipal, Premsa, Comunicació i Imatge corporativa, Representació, protocol i reconeixements, Òrgans de participació i processos participatius, Cooperació, Coeducació, Atenció Ciutadana, Sindicatura de greuges, Secretaria general, Intervenció general, Registre general i arxiu, Eleccions, Padró municipal, Transparència,  Sistemes d’informació i administració electrònica, Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades, Registre d’entitats, Patrimoni, Inici expedients de responsabilitat patrimonial, Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local, Desenvolupament de polítiques de seguretat local i Autoritzacions a la via pública quan tinguin incidència al trànsit
Àrea de Drets Socials
L’Àrea de Drets Socials tindrà com a titular la primera tinent d’alcaldia, Marta Baldrich, que assumirà les competències d’habitatge i gent gran.
Àrea de Desenvolupament Social i Cultural
La segona tinent d’alcaldia és Maria Domingo, qui presidirà l’Àrea de Desenvolupament Social i Cultural i portarà directament la regidoria d’Esports. També dependran de l’àrea les regidories de Joventut, que la liderarà Anna Canes, i la de Cultura, que la portarà Elena Sabater.
Àrea d'Economia i Serveis Interns
L’Àrea d’Economia i Serveis Interns serà responsabilitat del tercer tinent d’alcalde, Albert Falgueras.
Àrea de Territori i Medi Ambient
I, l’Àrea de Territori i Medi Ambient, serà liderada pel quart tinent d’alcaldia, Francesc Fernández, que s’ocuparà de la regidoria de Territori i Medi Ambient. També dependrà de l’Àrea la regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis, que serà responsabilitat de David Caminal.

Junta de Govern Local
El segon punt va ser donar compte del Decret de nomenament de membres de la Junta de Govern Local, i les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.  Sobre aquest punt, es va informar que la Junta estarà presidida per l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i integrada pels quatre tinents d’alcalde: Marta Baldrich, Maria Domingo, Albert Falgueras i Francesc Fernández.
Les competències delegades a la Junta són les següents:

1) Aprovar plans d’actuació municipal
2) Aprovar l’oferta d’ocupació pública i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al concurs de provisió de llocs de treball
3) La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques
4) Aprovació de les bases reguladores de les concessions de subvencions i la seva adjudicació
5) Acceptació de les subvencions atorgades pels diferents ens públics
6) La resolució de procediments sobre llicències urbanístiques d’obres majors, mediambientals i llicències d’activitats sotmeses al règim de llicència municipal previstes a l’article 4 tipus 2 de l’Ordenança municipal reguladora de l’obertura d’establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions
7) Aprovació inicial dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general, així com l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
8) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització
9) Aprovació de projectes d’obres i serveis quan siguin de la seva competència
10) Realització d’actes propis en matèria de contractació en aquells contractes d’import superior a 200.001 euros en contractes d’obres, i 60.001 euros en la resta de contractes ( IVA inclòs). El requeriment previ a l’adjudicació es farà des de la Unitat de contractació, i el signarà la secretària de la Corporació
11) Aprovació de convenis quan siguin competència d’Alcaldia
12) Els actes que finalitzin els procediments de responsabilitat patrimonial
13) Els acords sobre normalització dels formats dels procediments administratius municipals
14) Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública o efectes que han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un valor residual, i dins els límits fixats pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
Tinencies d'Alcaldia
El tercer punt consistia en donar comptes del decret de nomenament dels i les tinents d'Alcaldia. Tal i com hem comentat abans, els quatre tinents d’alcaldia, per ordre, són Marta Baldrich, Maria Domingo, Albert Falgueras i Francesc Fernández.
Les i els tinents d’Alcaldia esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcaldessa en la seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcaldessa, quan s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà el o la tinent d’Alcaldia que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la  primera tinent d’alcalde i, si aquesta és absent, per la o el tinent d’alcalde següent en l’ordre esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde accidental més d’un d’ells.
Grups municipals
El quart punt va ser Donar compte de la constitució dels grups polítics de la Corporació.
Els grups polítics municipals, així com els respectius portaveus i els seus suplents, seran els següents:
1) JUNTS PER SANT QUIRZE-ACORD MUNICIPAL, format pels regidors i regidores Elisabeth Oliveras, Albert Falgueras, Anna Canes, Àlex Brossa, David Caminal, Elena Sabater, Francesc Fernández i Maria Domingo. Seran portaveus del grup Àlex Brossa i Anna Canes.
2) CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), format pels regidors i regidores Montserrat Mundi, Mercè Vallès, Míriam Casaramona i Josep Antoni Delgado. Serà portaveu d’aquest grup Mercè Vallès i, la suplent, Montserrat Mundi.
3)PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP) estarà format per Sílvia Peralta, que serà la portaveu del grup, i Carles Gilabert.
4) CIUTADANS (C’S) estarà format per David Sánchez, que serà el protaveu, i Luís Villa.
5) INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (ICV), format per  regidora Marta Baldrich Caselles, que també exercirà de portaveu.

Periodicitat de les sessions
El cinquè punt va ser l’Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal. L’alcaldessa va informar que se celebrarà la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el darrer dijous hàbil de cada mes, a les 19.30 hores. El primer ple ordinari de la Corporació d’aquest mandat serà el proper 30 de juliol. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries del Ple.
En aquest punt, els tres partits de l’oposició, CiU, PSC i Ciutadans van expressar el seu descontentament perquè no havien estat consultats en aquestes matèries, trobant-se la preacta del Ple amb la proposta sense haver estat convidats a participar.
L’Alcaldessa va contestar que van haver d’anar ràpid perquè s’ha d’aprovar el Compte General de l’Ajuntament 2014 i no podien esperar més. Les explicacions no van convèncer els grups de l’oposició. Aquest punt va ser aprovat amb els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.
Juntes de Govern
El sisè punt va ser l’Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Les sessions seran quinzenals, els dimarts a les 17.30 hores. La primera sessió de la Junta de Govern Local del mandat ha estat fixada pel proper 14 de juliol. Aquest punt va obtenir els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.
Comissions
El setè punt va ser la Constitució de la Comissió Especial de Comptes., que estarà presidida per l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i formada per Albert Falgueras (Junts per Sant Quirze), Josep Antoni Delgado (CiU), Sílvia Peralta (PSC), David Sánchez (C’s) i Marta Baldrich (ICV). Els assumptes d’aquesta  Comissió es dictaminaran per vot ponderat. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.
El vuitè punt va servir per constituir la Comissió Informativa de Seguiment dels Òrgans de Govern i la Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes de Ple, que estaran formades pels 17 regidors de l’Ajuntament.
Les Comissions informatives de seguiment dels òrgans de govern es faran el primer dimarts de cada mes a les 19.30 hores. En cas que el dia assenyalat coincideixi en festiu, tindrà lloc el dimarts de la setmana següent.
I, les Comissions informatives de preparació dels assumptes del Ple es faran els dimecres a les 13.30 de la setmana anterior a la de la sessió ordinària, sempre que aquest dia sigui hàbil. Si el dimecres indicat fos inhàbil, la sessió tindrà lloc el primer dia hàbil anterior o posterior al dimecres esmentat. Durant el mes d’agost, no n’hi haurà.
Aquest punt va obtenir els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.
Junta de Portaveus
El novè punt va ser la Constitució de la Junta de Portaveus, la qual serà presidida per l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, amb Àlex Brossa, Marta Baldrich, Mercè Vallès, Sílvia Peralta i David Sánchez com a membres. La Junta es reunirà el dimarts previ a la celebració de la sessió ordinària de Ple a les 19.30 hores.
Aquest punt també va obtenir els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.
Equip de govern
El desè punt del Ple va ser la Constitució de l'òrgan de coordinació d'equip de govern, format per l’alcaldessa de l’Ajuntament, els i les tinents d’Alcaldia i els regidors que ostenten competències delegades. L’òrgan té per funció la coordinació de les polítiques i accions que es desenvolupin des de cada regidoria, el seguiment de la seva implementació, així com la presentació i debat de projectes transversals i la coordinació de les tasques de govern. Aquest òrgan celebrarà les sessions com a mínim amb una periodicitat quinzenal. Aquest punt va obtenir 13 vots a favor de Junts per Sant Quirze, CiU i ICV i les abstencions de Ciutadans (2) i PSC (2).
Retribucions 
L’onzè punt va ser el Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius. L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el percentatge de dedicació del 85%, que equival a un còmput mínim de 32 hores setmanals de treball efectiu. La retribució que percebrà l’alcaldessa serà de 42.500 euros bruts/any.
Les quantitats per assistència que rebran els regidors i regidores seran les següents:
- Ple: 460€
- Junta de Govern Local: 73€
- Comissió Especial de Comptes: 134€
- Comissió Informativa de seguiment dels òrgans de govern: 134€
- Comissió Informativa de preparació dels assumptes de Ple: 134€
- Junta de Portaveus: 113€
- Òrgan de coordinació i deliberació de govern: 214€
 
Les quantitats a percebre es meritaran per un màxim d’assistències per òrgan.
Aquest punt va obtenir els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.

L’últim punt del ple va ser l’Establiment de les dotacions econòmiques als diferents grups municipals. El component fix i idèntic per a tots els grups municipals és de 360 euros per grup i mes natural. El component variable, en funció del número de membres de cada grup municipal és de 180 euros per regidor/a integrat al grup i mes natural. Les quantitats seran les següents:


JSQV-ERC: 360+ 180: 1800
CIU 360+180X4: 1080
PSC 360+180X2: 720
C’s 360+180X2: 720
ICV 360+180: 540
La dotació econòmica es meritarà per dies naturals. Aquest punt va obtenir també els 9 vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV, les abstencions de PSC (2) i Ciutadans (2) i els 4 vots en contra de CiU.

Properament s’informarà de l’enllaç on poder consultar l’acta d’aquest i els propers plens.