Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El ple de l'Ajuntament aprova els comptes generals

El resultat de l'exercici de 2014 ha estat positiu i l''endeutament assoleix el mínim dels deu últims anys


El ple de l'Ajuntament aprova els comptes generals
El ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat els comptes generals. Aquest expedient està format per tres estats comptables que tenen com a finalitat explicar la situació econòmic-patrimonial de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2014. 
Cada estat del compte fa un recull d’una informació diferenciada. En aquest sentit, el primer estat es refereix al balanç de situació, i recull el patrimoni i els drets que té l’Ajuntament, així com les obligacions davant de tercers. Per l’exercici 2014 l’actiu i passiu ascendeix a 39.788.090, 06 euros. El segon estat es denomina compte econòmic patrimonial, i estableix la diferència entre els ingressos i les despeses realitzades durant l’exercici 2014. En aquest cas, pera  l’exercici que s’aprova aquesta diferència és positiva, pel que podem afirmar que hi hagut un benefici de 2.161.637,56 euros. Finalment, la memòria és l’últim estat comptable que conforma l’expedient i té per objecte explicar d’una forma literària els dos anteriors estats, així com la liquidació del pressupost, l’estat del deute, les possibles provisions, etc... En aquest apartat cal destacar que el nivell d’endeutament viu representa el 28,59% dels ingressos corrents de l’últim exercici liquidat. De fet, d’acord amb la legislació actual, l’Ajuntament podria endeutar-se fins al 75% sense autorització i fins al 110% amb autorització de l’organisme competent.
 
Per tal de donar compliment legal a tot aquest procés, aquests comptes s’han de presentar davant de la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas, una vegada han estat aprovats.