Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Procés selectiu per a Jutge de Pau titular i suplent

El termini per presentar sol·licituds comprèn del 20 d'octubre al 9 de novembre, ambdós inclosos


Procés selectiu per a Jutge de Pau titular i suplent

L’Ajuntament de Sant Quirze inicia el procés selectiu per convocar dues places, una de Jutge de pau titular i una altra de suplent. Demà s’inicia el termini per presentar les sol•licituds, i s’allargarà fins al proper dia 9 de novembre, ambdós inclosos.

Les sol•licituds han d’incorporar les següents dades:
a. Nom civil. 
b. Número del DNI. 
c. Domicili a efecte de notificacions. 
d. Data de naixement. 
e. Nacionalitat. 
f. Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que incapaciten per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la Llei orgànica del poder 
La documentació a presentar és la següent:
- Còpia del DNI compulsada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o autentificada notarialment. 
- Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat originalment per aquest. 
L’Ajuntament, mitjançant acord de ple, eleva proposta de nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, qui fa el nomenament, prèvia comprovació que els aspirants proposats no es troben incurs en cap causa d’incompatibilitat o prohibició de l’article 389 i següents LOPJ: per exemple, llocs de treball i càrrecs retribuïts o dotats per l’Administració de l’Estat, Comunitat Autònoma o entitats locals, funcions de Director, Gerent, Administrador, Conseller, soci col•lectiu o qualsevol altra que impliqui intervenció directa, administrativa o econòmica en societats o empreses mercantils, públiques o privades, de qualsevol gènere, etcètera.