Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

L’Ajuntament de Sant Quirze es manifesta sobre la liquidació pressupostària davant les declaracions errònies d’ERC

Ateses les manifestacions del Grup Municipal d’Esquerra Republicana respecte la liquidació pressupostària de l’exercici 2010, aquest Equip de Govern vol denunciar un cop més l’oportunisme de les mateixes i aclarir les apreciacions tècniques que del tot errònies realitza aquesta formació, portant a la més absoluta confusió i equivocació a qualsevol lector de la seva nota.


L’Ajuntament de Sant Quirze es manifesta sobre la liquidació pressupostària davant les declaracions errònies d’ERC
La liquidació pressupostària és un tema d’absoluta independència política i que no depèn dels criteris o instruccions de l’equip de govern. Els serveis tècnics conformen l’expedient de liquidació pressupostària i l’equip de govern dóna comptes del mateix. En aquest sentit, aquest any s’ha vist incrementada la dificultat tècnica de liquidació, ja que durant l’exercici 2010 es va iniciar l’implantació d’un nou sistema de gestió econòmica que un cop instaurat, com ja és al 2011, permet l’execució i el coneixement immediat de l’estat pressupostari. Per tant, un cop unificats els 2 sistemes de gestió econòmica de l’exercici 2010 s’està realitzant la corresponent liquidació amb totes les garanties tècniques, econòmiques i legals.
 
D’altra banda es vol ressaltar les dades del tot errònies que aporta a la seva nota de premsa el grup d’esquerra republicana, ja que realitza els càlculs utilitzant xifres que no són les apropiades per a realitzar ni tant sols un càlcul aproximatiu de la liquidació pressupostària. És així tant que aquesta formació política realitza el càlcul amb les obligacions reconegudes en estat de disposició quan és preceptiu realitzar el càlcul amb Dret Reconeguts Nets i Obligacions Reconegudes Netes. Tantmateix s’obvien aquells ajustos que puguin patir aquestes xifres per tenir finançament afectat, motiu pel qual la xifra a considerar varia tal i com preveu la legislació en aquest aspecte.
 
En la mateixa línea, sobta la preocupació per la contractació de les operacions de prèstec ja que absolutament totes compleixen la legalitat vigent. El pressupost corresponent a l’exercici 2010 recollia un seguit d’operacions creditícies així com una operació de refinançament de deute per alleugerir a curt termini la disposició de fons. El devenir de l’exercici va portar a decidir que aquesta necessitat no era tal i es va optar per un canvi de finançament de les operacions d’inversions. Aquest canvi és perfectament legal tal com indici l’article 21.1 f de la Llei de Bases de Règim Local, article que aquesta formació també recorda a la seva nota de premsa. I és legal haver estat aprovat el canvi de finançament com moltes altres operacions de canvi de finançament que es realitzen durant l’exercici ja que en cap cas han superat el 10% dels recursos ordinaris pressupostats i en tant que l’import de total d’inverions no ha variat en cap moment. De igual forma, el criteri tècnic, que no polític com sembla insinuar-se, referent al canvi de forma de finançament es va fonamentar en un informe dels Serveis Econòmics segons el qual la no contractació del refinançament podria suposar, en el context econòmic en que es feia, un estalvi en concepte d’interessos a pagar en una xifra superior als 130.000 euros. Aquest plantejament feia aconsellable evitar el refinançament si no era estrictament necessari sempre que fos possible, malgrat obviament es renunciava a un alliberament de recursos corrents a curt termini.
 
Finalment, és d’agrair que quan es facilitin interpretacions de dades aquestes es realitzin de forma correcte i no amb intenció política i oportunista, ja que l’esbiaix provocat en les xifres aproximades que presenta aquesta formació política pot portar a confusió i generar una preocupació innecesària més enllà de la que la pròpia i difícil situació econòmic actual ja està provocant.