Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova el Pla de Mesures Antifrau

La sessió d'ahir també va donar llum verda a l'ordenança d'abastament d'aigua i els seus usos en sequera


El Ple aprova el Pla de Mesures Antifrau

El Ple de l’Ajuntament va començar ahir amb la lectura del manifest amb motiu del 25-N. Seguidament, l’Alcaldessa va llegir els Informes de Presidència, centrats entre altres temes, en la propera programació del Cicle Nadalenc. També es va donar compte dels decrets d’octubre i de la contractació per urgència de professorat per l’Escola Municipal de Música.

Pla de Mesures Antifrau

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat el Pla de Mesures Antifrau. Tots els grups van votar a favor d’aquest Pla que es fonamenta en els principis d’integritat, imparcialitat i objectivitat, transparència, bona gestió financera, la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, i el compromís amb el resultat i la rendició de comptes.

Recordem que al passat ple del mes d’octubre l’Ajuntament es va reafirmar, mitjançant una declaració institucional aprovada per unanimitat, en el seu compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals. En la mateixa sessió, es va acordar establir el Sistema d’Integritat Institucional basat en el Pla de mesures Antifrau del consistori i dels seus ens vinculants o dependents amb l’objectiu de concretar les mesures de control del risc de frau, amb especial èmfasi en l’àmbit de l’execució dels fons europeus, tenint en compte les competències en matèria de frau.

Tal i com va manifestar ahir l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “cal ser molt recte en l’aplicació de normes i el Pla permet utilitzar unes mesures per evitar el frau. Aquest s’anirà adaptant en funció de les normatives vigents i la voluntat és que la comissió de seguiment no hagi de dur a terme cap acció, sinó ser precisament això, un seguiment i un control de l’administració pública”.

Respecte les mesures de detecció, el Pla estableix la configuració de la Bústia Ètica ja existent com a canal extern segur de denúncia anònima; s’impulsa la creació d’un canal intern per a la gestió i presentació de dilemes ètics, queixes o denúncies; la previsió d’un llistat de banderes vermelles que actuï com un sistema d’alertes i la introducció d’eines de gestió de dades i traçabilitat per detectar irregularitats

Pel que fa a les mesures de correcció es contemplen la reiterada dels projectes, o de part d’aquests afectats pel frau i la corrupció i l’adopció d’altres mesures complementàries.

Finalment, a les mesures de persecució, hi consten la possibilitat d’incoar els procediments disciplinaris o sancionadors quan la competència sigui pròpia de l’Ajuntament; la comunicació dels fets produïts i les mesures adoptades a les autoritats competents, la denúncia dels casos de presumpte frau o corrupció davant les autoritats nacionals o de la Unió Europea així com davant la fiscalia o els tribunals.

Aigua i sequera
Un altre dels punts aprovats ahir per unanimitat va ser la modificació del Pla d’emergència en situació de sequera de Sant Quirze del Vallès.
El Pla Hidrològic Nacional estableix que en els municipis amb una població empadronada igual o superior a 20.000 habitants han d’elaborar aquest Pla d’emergència en situacions de sequera i presentar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua. Recordem que el passat 24 d’abril l’ACA va presentar un informe sobre el Pla de Sant Quirze, aprovat inicialment el 24 d’abril d’enguany. Ara, la modificació aprovada ahir per ple incorpora la informació detallada que recull l’informe de l’ACA així com la legislació referida i altres aspectes com la informació sobre consums mensuals distribuïda per usos sectorials.

El punt aprovat ahir també estableix la modificació del Comitè municipal de Sequera, que actuarà com a comissió de seguiment de l’esmentat Pla.
En aquest àmbit, tots el grups municipals excepte VOX, van votar a favor de l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

L’ordenança regula els usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable i fomentar així l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

L’ordenança s’aplica en períodes d’excepcionalitat i d’emergència decretats per part de la Generalitat o l’Administració competent. Aquesta normativa estableix diverses mesures relacionades amb limitacions, suspensions temporals en la prestació del servei i sancions.
En aquest sentit, s’estableixen limitacions particulars en l’ús de l’aigua per a l’abastament de la població amb talls temporals durant l’estat d’emergència, reduint percentualment el consum d’aigua i/o limitant les dotacions d’aigua per a ús domèstic, o requerint la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua.

En cas de declaració d’estat d’emergència, a més, es podran ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d’aigua, per franges o de manera continuada. També es podran adoptar les mesures necessàries com reduccions de pressió o de subministrament de cabals.

L’ordenança també incorpora infraccions lleus, greus i molt greus. Les lleus s’aplicaran quan es vulnerin les mesures descrites. Pel que fa a les greus, la seva aplicació es relacionarà quan s’hagin acordat la limitació o prohibició en l’ús de l’aigua. Es consideraran molt greus en relació a les dimensions de les accions.

Pel que fa les infraccions previstes en aquesta normativa, les accions seran sancionades conforme als límits establerts en la Llei, amb multes lleus de fins a 750 euros; greus de fins a 1.500 euros, i molt greus de fins a 3.000 euros.

Les sancions es graduaran d’acord amb la gravetat del fet i tenint en compte l’estat de sequera concret declarat en aquell moment en el municipi, els perjudicis causats, o l’existència d’intencionalitat, entre altres factors.

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicada al BOP,

Finalment, cal remarcar que per tal de donar compliment a les mesures previstes a l’ordenança, a requeriment de l’Alcaldia, els ens gestors del servei de subministrament d’aigua hauran de comunicar a les persones usuàries les mesures d’estalvi domiciliàries, seguir els consums mensuals, intensificar la lectura de comptadors i instal·lar, a costa de l’usuari, comptadors en els casos que en manqui, entre altres accions descrites a la mateixa ordenança.

També relacionat amb la gestió de l’aigua, el Ple va aprovar la liquidació del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua entre l’Ajuntament i l’empresa CASSA, Aigües i Depuració, SLU. Aquest punt implica l’inici de l’expedient de liquidació del contracte amb CASSA, desestimant la liquidació presentada per CASSA i substituint-la per l’elaborada per l’Ajuntament. Aquesta ascendeix a l’import de 1.243.925,75€ a favor de l’Ajuntament.
L’aprovació de la liquidació va comptar amb el suport de tots els grups municipals.

Altres punts
El Ple també va reconèixer al personal que finalitza el servei a l’Ajuntament amb motiu de la seva jubilació aquest 2023. Aquest punt es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups.
Així mateix, es va reconèixer al personal que finalitza el servei a l’Ajuntament amb motiu de la seva jubilació aquest any 2023.

Mocions
Moció presentada pel PSC-CP, per la Biblioteca de Les Fonts. Aprovada per unanimitat.


Recordeu que podeu veure en línia la sessió completa del Ple d’ahir.