Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova el projecte educatiu de l'Escola Municipal de Música

La sessió d'ahir també va aprovar el Premi Mussol i Mussolada 2023


El Ple aprova el projecte educatiu de l'Escola Municipal de Música

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat el projecte educatiu de l’Escola Municipal de Música així com la creació de la comissió informativa especial del centre.
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc que recull la identitat del centre, explica els objectius i orienta l’activitat. Es tracta d’un document de planificació a nivell estratègic que es basa en cinc principis bàsics: flexibilitat, contextualització, sistematisme, publicitat i participació.
La voluntat de l’Ajuntament en assumir la gestió del servei de l’Escola de Música ha estat la de transformar la filosofia educativa del centre en base al Pla d’Educació Local i al Pla d’Acció Cultural, obrint diferents itineraris formatius a nivell musical que vagin més enllà de l’oferta que hi havia fins ara, fent més accessible i atractiva l’educació musical a un públic més ampli. És per això que s’ha elaborat aquest nou Projecte Educatiu de Centre des del Servei d’Educació amb coordinació amb el professorat de l’Escola de Música designat per tal cas.

Premi Mussol

La unanimitat del Ple també va aprovar el Premi Mussol i Mussolada 2023. El Premi Mussol ha estat per al cantant santquirzenc Cesc Triquell, i el premi Mussolada per a l’Associació d’Alumnes i Amics de l’escola l’Olivera.
Recordem que el Premi Mussol s’atorga a una persona que s’hagi distingit per algun fet o acció que impulsi la identitat del municipi i/o que contribueixi a projectar el municipi a l’exterior. D’altra banda, el Premi Mussolada es concedeix a un col·lectiu que hagi dut a terme alguna activitat de dinamització de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès.

Catàleg Serveis Socials

Un altre dels punts aprovats ahir, novament per unanimitat, va ser el catàleg de Serveis Socials. El catàleg és una eina viva que posa a disposició de la ciutadania la informació sobre aquests serveis. A més, preveu poder-ne fer revisions i actualitzar-ne el contingut, en funció de les necessitats que es puguin produir.
La relació de serveis que defineix fan referència a l’atenció social bàsica, el suport a la inclusió social, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, el bon tracte a la gent gran, la intervenció socioeducativa o el foment de la convivència, entre altres.

Contracte recollida selectiva i preus públics

Durant la sessió d’ahir, també es va aprovar la pròrroga del contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja dels espais públics i gestió de la deixalleria, a l’empresa FCC Medio Ambiente SA. Tots els grups municipals van votar a favor d’aquest punt.
Recordem que el març de 2015 el Ple va aprovar l’adjudicació del contracte a aquesta empresa, mitjançant concessió administrativa, per un import anual de 1.910.244,70€ (IVA inclòs) i una durada de 8 anys amb dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna.

En aquesta línia, el Ple va aprovar la modificació i aprovació dels preus públics del servei d’atenció domiciliària i reguladors de l’Escola Municipal de Música. Des de el servei de benestar s’ha estimat necessari fer una revisió dels preus públics reguladors del servei d’atenció domiciliària, tot adequant la nova proposta tarifària a la realitzada per la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, el règim tarifari de preus públics s’adequa a la proposta formativa ofertada per al curs 2023-2024, considerant els recursos disponibles i les demandes de les persones usuàries.
El punt va comptar amb el suport de tots els grups municipals.

Altres punts

Un altre dels punts aprovats ahir per unanimitat van ser les tarifes a càrrec de les persones usuàries del servei d’auto taxi de Sant Quirze el Vallès per a l’exercici 2023, les quals entrarien en vigor l’endemà de la seva aprovació. La proposta inclou un increment mitjà ponderat del 5,698%.
El Ple va aprovar l’increment del 2,5% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per unanimitat.
També es va aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, amb el suport de tots els grups excepte el PSC.
En aquest sentit, va comptar amb el suport de tots els grups excepte l’abstenció del PSC i Junts per Catalunya una modificació pressupostària de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, transferències entre partides d’àrees de despesa diferents i baixes de finançament afectat.
Finalment, tots els grups van donar suport a la desestimació de petició suspensió de l’efectivitat dels acords adoptats en la sessió de 18 de gener de 2023 per l’Assemblea General de la Junta de Compensació de “El Castellet”, demanada en els recursos d’alçada promoguts per diversos interessats.

Podeu veure la sessió del Ple en aquest enllaç.