Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova la creació del Consell d'Adolescents

La sessió d'ahir també va donar llum verda a diverses operacions pressupostàries que permetran fer inversions


El Ple aprova la creació del Consell d'Adolescents

El Ple va aprovar ahir la creació del Consell d’Adolescents. Aquest punt va comptar amb el vot a favor de tots els grups municipals, excepte Vox, que va votar en contra.
El Consell d’Adolescents es preveu com un nou òrgan de participació política local que impulsarà l’Ajuntament amb la complicitat de la comunitat educativa, perquè els i les adolescents col·laborin activament en la construcció, desenvolupament i millora del municipi a través de l’expressió d’idees, reflexions i opinions.
Per a la construcció d’aquest nou òrgan es donarà l’oportunitat als ex consellers i ex conselleres del Consell d’Infants que enguany cursen 1er d’ESO. De la mateixa manera, també es considera necessari incloure els delegats i delegades dels cursos de 1er i 2on d’ESO.
El Consell estarà composat per un mínim de 16 membres i un màxim de 32, escolaritzats al municipi. Es reunirà un mínim d’una vegada per trimestre.
Finalment, cal remarcar que una vegada constituït haurà de redactar i aprovar un Reglament de funcionament que se sotmetrà a aprovació del Ple.

Hisenda pública
El Ple va aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2023 per majoria absoluta. El punt va comptar amb el suport de tots els grups excepte l’abstenció del PSC, Junts per Catalunya. El PP va votar en contra.

Aquests suplements de crèdits aniran finançats a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici de 2023.
Aquest mecanisme respon a què l’Ajuntament tanca l’exercici el 15 de desembre i, per tant, per atendre les factures posteriors de finals d’any cal establir aquest reconeixement extrajudicial de crèdit.

El ple va aprovar també dues modificacions pressupostàries de crèdit i crèdit extraordinaris.
La primera consisteix a crear 23 noves aplicacions pressupostàries destinades a fer inversions en diferents àmbits i per valor de 395.894,86 euros i incrementar la dotació d’una aplicació d’inversió existent, concretament la d’asfaltats per valor de 78.236,31 euros, les quals es proposa finançar mitjançant una operació de crèdit. En definitiva, es creen i suplementen aplicacions de despesa per fer inversió, per valor de 474.131,17 euros que es finançaran amb una nova operació d’endeutament.

Aquestes inversions responen a aspectes com mobiliari urbà, material esportiu, senyalització viària o millores d’equipaments esportius, entre moltes altres.
En relació als suplements de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, es tracta de la creació de 35 noves aplicacions, per valor de 930.571,41 euros i l’increment de la dotació de 4 aplicacions existents, per valor 70.500 euros, essent el total de 1.001.071,41 euros. L’origen del finançament d’aquest increment del pressupost de despeses està en el romanent de tresoreria per despeses generals lliures, determinat pel bon resultat de la liquidació del pressupost 2023.

El motiu pel qual es duu a terme aquesta modificació és assegurar assolir les dotacions necessàries per fer front als compromisos ja adquirits així com assolir el nivell de crèdit per fer factible l’acció de govern.

El regidor d’Hisenda Pública, Àlex Brossa, va voler destacar tres inversions a les quals es destinarà una part d’aquest milió d’euros: 200.000 euros per a la millora de la xarxa municipal d’abastament d’aigua; 45.000 euros d’equipaments esportius, concretament per instal·lar gespa al voltant de la piscina municipal; i finalment 15.000 euros per a la instal·lació d’equips de climatització d’aire condicionat a la Biblioteca Marcel Ayats, de manera que pugui esdevenir refugi climàtic aquest estiu. La resta es destinarà a capítol 2 de proveïdors i a suplementar partides existents que preveuen major despesa.

Aquests punts van ser aprovats per majoria absoluta, amb el vot a favor de Junts per Sant Quirze, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú i Vox; i els vots en contra del PSC, Junts per Catalunya i PP.

Finalment, en l’àmbit de la Hisenda Pública, es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 2.4 reguladora de l’impost sobre el valor de terrenys de naturalesa urbana. El punt va comptar amb la unanimitat del Ple.

Altres punts

Un altre dels punts aprovats ahir va ser el nomenament dels representants de l’Associació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Sostenible. El titular serà el regidor de Cooperació, Bernat Balboa i la suplent la tinent d'Alcaldia d'Acció Social, Laura Flos.

El punt va ser aprovat per majoria absoluta amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció del PSC i el PP.

També es va ratificar per unanimitat el decret d’Alcaldia de resolució de recurs de reposició contra acords de liquidació definitiva contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua.

Finalment, es va aprovar una modificació puntual del catàleg de llocs de treball 2024. Aquest punt va comptar amb el suport de Junts per Sant Quirze, Som Sant Quirze, Sant Quirze en Comú, PP i Vox, i l’abstenció del PSC i Junts per Catalunya.
En l’àmbit dels Recursos Humans també es va donar llum verda per unanimitat a l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament per a l’any 2023. Aquesta respon a l’augment del 0,5 per cent previstes per a 2024 i retroactives des de gener de 2023, seguint la publicació del BOE de la Secretaria de l’Estat de Pressupostos i Despeses.

Podeu veure el Ple en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament.