Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

POUM

Llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze del Vallès

El POUM defineix aspectes com la protecció dels espais naturals i limita creixement urbanístic del municipi


Llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze del Vallès

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, ha donat conformitat al nou planejament municipal de Sant Quirze del Vallès, que aposta per millorar el teixit urbà actual, sense programar nous sòls urbanitzables, i protegir els espais lliures.
Aquesta aprovació arriba després que el Ple extraordinari de març donés llum verda al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Aquest contenia una memòria descriptiva i justificativa d’informació i ordenació, un estudi de mobilitat generada, un programa de participació ciutadana, un estudi ambiental estratègic i una avaluació econòmica i financera amb un informe de sostenibilitat econòmica, entre altra documentació.
També incorporava l’informe del tractament dels escrits presentats durant el termini d’exposició pública.
Aquest text es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, que és qui ha donat la seva conformitat i, ara, cal esperar la seva publicació al DOGC com a condició per a la seva executivitat.

El POUM permet, segons l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “fixar qüestions tan importants com el creixement de la població, el potencial que tenim per tirar endavant polítiques d’habitatge públic i protegit, protegir els nostres espais naturals i definir les mesures urbanístiques per donar-los aquesta protecció. També estableix el nivell de mobilitat i l’aposta per aquestes infraestructures, així com els equipaments que necessitem i on els ubiquem”.
L’Alcaldessa, també ha manifestat que “amb aquesta aprovació fem realitat un dels projectes de mandat que definim al Pla d’Actuació Municipal i que arriba després d’un ampli procés participatiu que va començar ja fa uns anys. Aquest POUM esdevé una eina més de planificació que s’adapta a les necessitats emergents del municipi”.

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) revisa l’anterior planejament, de l’any 2000 i, en termes generals, aposta per contenir el sòl urbà i optimitzar els sòls residencials, sense plantejar cap nou sector de sòl urbanitzable. En síntesi, el POUM proposa el reciclatge i millora del teixit urbà existent i la protecció del sòl no urbanitzable.

Així, en matèria d’habitatge es proposa intensificar les densitats allà on sigui possible i diversificar l’oferta d’habitatge, preveure habitatge amb protecció oficial i apostar pel reciclatge urbà en petits àmbits. En aquest sentit, es preveu restringir l’oferta d’habitatges unifamiliars a l’existent i apostar preferentment per edificis plurifamiliars.

Igualment, es vol ordenar l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou. Per aconseguir-ho, es preveu impulsar un Pla especial urbanístic per potenciar els espais lliures dels entorns dels torrents com a elements estructurants i integradors de la ciutat.

D’altra banda, el POUM proposa complementar l’equilibrada oferta d’activitat econòmica existent al municipi amb una major barreja d’usos (oficines, serveis i tecnològics) a la façana de la C-58 i a les vores urbanes dels polígons industrials.

El POUM preveu també un seguit de millores puntuals de la xarxa viària del municipi; incorpora el catàleg d’edificis, elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental, i el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, que identifica vuit elements i n’estableix les condicions d’ús i edificació.