Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases reguladores per a l'adjudicació d'un habitatge de masoveria urbana

Consulta les bases per a l'adjudicació del primer habitatge municipal cedit en la modalitat de masoveria urbana

Les Bases reguladores per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal, en règim de cessió d’ús, en la modalitat de masoveria urbana s'han aprovat a la sessió Ordinària de Junta de Govern Local celebrada el 2 de juliol de 2024. L'acord i el text íntegre aprovat se sotmeten a informació publica mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal i al tauler electrònic de la Corporació, per un període de vint dies hàbils, a fi i efecte que es pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions que s’estimin oportunes*:

Consulta l'anunci del BOPB a data 11 de juliol de 2024

Consulta l'anunci al tauler electrònic de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a data 11 de juliol de 2024

Consulta el text íntegre de les Bases reguladores per a l’adjudicació d’un habitatge de titularitat municipal, en règim de cessió d’ús, en la modalitat de masoveria urbana

Fi de l'exposició pública el 8 d'agost de 2024

*Per tal de presentar al·legacions a les Bases reguladores, disposeu del tràmit específic "Presentació d'al·legacions o recurs administratiu a un procediment en curs"