Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obligats legals

Les empreses, les persones autònomes i certs col·lectius estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'Ajuntament

De forma general, la ciutadania (persones físiques) poden escollir si es comuniquen amb l'Ajuntament per l’exercici dels seus drets i obligacions per mitjans electrònics o no, a excepció de que estiguin obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

Així, qualsevol persona jurídica (societats i empreses) i altres col·lectius resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics amb l’Administració, en compliment de la Llei de Procediment administratiu comú.

D'acord amb l'article 14, de la Llei 39/2015, els col·lectius que estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament són els següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin un activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Reglamentàriament, l'Ajuntament pot establir l’obligació de relacionar-se amb elles amb mitjans electrònics per determinats procediments i per cert col·lectius de persones físiques que per raons de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional i altres motius que quedin acreditats que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics  necessària.

Atès el marc de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Administració Electrònica, a partir del 2018 també s'estableix l’obligació de l’ús de mitjans electrònics per als autònoms per relacionar-se amb l’Ajuntament, vista la seva capacitat tècnica i dedicació personal que s’equipara a les persones jurídiques (societats i empreses), segons consta detallada a la resolució adjunta.