Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatges socials i d’emergència

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Habitatge

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar:

 • l'opció a l’adjudicació d’un habitatge social d’emergència,
 • l'opció a la pròrroga del contracte de cessió d'ús de l'habitatge social d'emergència.

ADJUDICACIÓ

S’acceptarà una única sol·licitud per unitat de convivència.

La tramitació de la sol·licitud no genera, per si mateixa, cap dret a l’adjudicació d’un habitatge.

PRÒRROGA

Per tal de poder optar a la pròrroga del contracte de cessió d’ús dels habitatges socials d'emergència, les persones titulars ho hauran de sol·licitar emplenant el model de pròrroga i presentant-lo de forma telemàtica o presencial davant del Registre General de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i amb una antelació de tres mesos a la data de venciment del contracte.

Normativa

Reglament per a l'adjudicació d'habitatges socials i d'emergència de Sant Quirze del Vallès

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques que es trobin en alguna de les situacions d’emergència econòmica i social següents:

 • En procés de ser desnonades del seu habitatge habitual com a conseqüència d’un procediment judicial.
 • En procés de ser desnonades de l’habitatge on viuen sense títol habilitant com a conseqüència d’un procediment judicial, i disposin de data de llançament.
 • Dones en risc d’exclusió residencial per violència masclista.
 • Víctimes de violència en l’àmbit familiar, social i/o comunitari.
 • Unitats de convivència amb menors a càrrec, discapacitats, gent gran o persones en situació de desemparament que resideixin a un habitatges en condicions precàries d’higiene, salubritat o seguretat.
 • Que es vegin privades del seu habitatge habitual degut a les males condicions estructurals de l’edifici, força major o perill imminent.
 • Amb discapacitats sobrevingudes o empitjorament de les capacitats funcionals, que requereixin un habitatge adaptat a la nova situació.
 • Amb problemes greus de salut agreujats per les condicions de l’habitatge.
 • Altres situacions recollides al Reglament i acreditades amb informe de seguiment dels serveis socials municipals.
Requisits previs

Generals

 • No disposar d’habitatge o immoble per qualsevol títol que n’habiliti l’ocupació.
 •  No haver renunciat a l’adjudicació d’un habitatge, públic o privat, per situació d’emergència social, risc d’exclusió residencial o situació social greu ens els darrers dos anys.
 •  Que la causa que comporta la pèrdua de l’habitatge no sigui imputable a la persona sol·licitant.

Relatius a les persones

 • Ser major d’edat.
 • Estar inscrit/a al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya.
 • Trobar-se en una de les situacions d’emergència econòmica i social prevista a l’article 3 del reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència i de priorització social per als habitants del parc públic de protecció oficial de Sant Quirze del Vallès.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un país membre de la Unió Europea o, si es tracta d’altres països, acreditar el permís de residència vigent.
 • Acreditar una residència continuada a Sant Quirze del Vallès d’un període mínim d’un any de forma continuada, o de dos anys de forma discontinua en els quatre anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
 • No trobar-se incapacitat/da per obligar-se contractualment, segons el dret civil.

Relatius als ingressos i recursos econòmics. Indicador de renda de suficiència (IRSC).

 • No disposar d’una capacitat econòmica superior a 1,5 vegades l’IRSC mensual ponderat en funció del nombre de membres de la unitat de convivència.
 • En el cas de sol·licituds de persones amb discapacitats amb un grau igual o superior al 65%, o unitats de convivència amb persones amb grau III de dependència, ingressos mensuals de fins a 2,35 vegades l’IRSC ponderat.
 • No disposar de recursos econòmics en comptes corrents o altres dipòsits anàlegs que superin 1 vegada l’IRSC en còmput anual.
 • No disposar de béns mobles o immobles amb valor cadastral igual o superior a 1 vegada l’IRSC en còmput anual, o títol que n’habiliti la transmissió.

 

 

Com es fa el tràmit

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

SOL·LICITUD D'ADJUDICACIÓ

Sol·licitud model

Per a tots els membres de la unitat de convivència

 • NIF, NIE o passaport vigent de totes les persones que integren la unitat convivència.
 • Llibre de família, si s’escau.

En cas de divorci o separació

 • Demanda judicial, sentència i/o acord ratificat judicialment, així com conveni regulador, si s’escau, en què consti informació relativa a la custòdia de les filles o fills menors i a l’assignació de l’habitatge.

En cas de família monomarental/monoparental

 • Títol de família monoparental.

En el supòsit de problemes greus de salut

 • Informe mèdic acreditatiu.

En cas de discapacitat o mobilitat reduïda

 • Certificats de discapacitat igual o superior al 33%, de mobilitat reduïda i/o resolució de dependència de les persones que integren la unitat convivència.

Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa, o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectades per una discapacitat en grau igual al 33% a tots els efectes i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat.
En el cas de discapacitats sobrevingudes, si encara no es disposa del reconeixement oficial, caldrà acreditar-ne la sol·licitud i justificar mèdicament la situació.

Documentació relativa als ingressos i a la situació laboral

 • Declaració de l’impost de les persones físiques (IRPF) per a majors de 16 anys amb obligació de presentar-la, corresponent al període impositiu anterior o certificat d’imputacions d’ingressos de les persones que integren la unitat de convivència.
 • En el cas de persones treballadores per compte propi, la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal.
 • Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que hi conviuen.
 • Contracte de treball i nòmines dels últims 6 mesos de totes les persones majors de 16 anys que integrin la unitat de convivència.
 • En cas de persones en situació d’atur, resolució o certificat de la prestació que especifiqui l’import i el període de cobrament.
 • En cas que alguna persona de la unitat de convivència sigui beneficiària d’ajuts, prestacions o pensions, Certificat de pensions de l’INSS o òrgan gestor amb el detall de l’import i el període de cobrament.
 • Extractes bancaris dels 6 darrers mesos de tots els comptes dels que siguin titulars les persones que integren la unitat de convivència.
 • Declaració responsable d’ingressos reals (segons el model normalitzat).
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap persona membre de la unitat de convivència és propietària ni titular de drets reals d’ús o gaudi de cap habitatge.
  Les persones provinents d’altres països hauran d’aportar documentació anàloga acreditativa que no es disposa de titularitats al país d’origen o de procedència. Si no fos possible aportar-la, caldrà acreditar-ne la sol·licitud, i serà preceptiu l’informe favorable dels Serveis Socials municipals.

Documentació relativa a la pèrdua de l’habitatge

 • Per procediments d'execució hipotecària: notificació judicial d'execució, sentència o altra documentació relativa al procediment judicial. Per les situacions de dació en pagament: acord o document acreditatiu de lliurament de l'habitatge.
 • Per procediments de desnonament per impagament de lloguer, per extinció del termini legal o contractual, o judici verbal per precari: document acreditatiu de la data de llançament.
 • Per acords o pactes extrajudicials: document acreditatiu de l'acord signat per les parts amb expressa indicació sobre la condonació del deute.
 • Contracte de lloguer i 3 darrers rebuts.
 • Informe tècnic en cas de pèrdua de l’habitatge per declaració de ruïna, catàstrofe natural o emergència.

Documentació relativa a la situació d’emergència econòmica i/o social

 • En casos de violència masclista, així com en situacions de violència familiar i en l'àmbit social o comunitari, s'acredita a través dels mitjans previstos en l'article 33 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Informe social de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que acrediti situacions de vulnerabilitat.
 • Informes mèdics que acreditin la situació de persones reconegudes com a pacients crònics o afectades per malalties greus, que resideixen en un habitatge sense condicions higièniques o de salubritat adequades, que agreugen l'estat de salut.
 • Informe acreditatiu de les deficiències de l'habitatge i les afectacions de condicions d'habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat.
 • Ordre de desallotjament per ruïna imminent.

Documentació relativa a la voluntat o disponibilitat per a compartir l’habitatge

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Per valorar aquesta sol·licitud de pròrroga, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla.

L’Ajuntament pot demanar documentació complementària que es consideri pertinent per tramitar l’expedient.

Model de pròrroga

Documentació relativa als ingressos i a la situació laboral

 • Declaració de l’impost de les persones físiques (IRPF) del darrer exercici o certificat d’imputacions d’ingressos.
 • Informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que hi conviuen.
 • Contracte de treball i nòmines dels últims 6 mesos de tots els membres majors de 16 anys que formin part de la unitat de convivència.
 • En cas de persones en situació d’atur, resolució o certificat de la prestació que especifiqui l’import i el període de cobrament.
 • En cas que algun/a membre de la unitat de convivència sigui beneficiari/ària d’ajuts: prestacions o pensions, certificat de pensions de l’INSS o òrgan gestor amb el detall de l’import i el període de cobrament.
 • Declaració responsable d’ingressos reals (segons el model normalitzat).
 • Extractes bancaris dels 6 darrers mesos de tots els comptes dels que siguin titulars les persones que integren la unitat de convivència.

Documentació relativa als ingressos i a la situació laboral

(Només cal aportar documentació relativa als canvis o nous membres de la unitat de convivència des del moment de l’adjudicació de l’habitatge social o d’emergència)

 • NIF, NIE o passaport vigent de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat, o documentació anàloga, que acrediti que cap membre de la unitat de convivència és propietari/ària ni titular de drets reals d’ús o gaudi de cap habitatge.
 • En cas de divorci o separació: demanda judicial, sentència i/o acord ratificat judicialment, així com conveni regulador.
 • Títol de família monoparental.
 • Informes mèdics que acreditin els supòsits de problemes greus de salut.
 • Certificats de discapacitat, de mobilitat reduïda i/o resolució de dependència de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

 Gratuït

Informació d'interès

Podeu consultar els casos considerats de situació d’emergència econòmica i social, i els requisits d’accés, en el capítol 2 del Reglament per a l’adjudicació d’habitatges socials d’emergència i de priorització social per als habitatges del parc públic de protecció oficial de Sant Quirze del Vallès.