Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts per al transport de persones amb discapacitat i/o dependència

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Benestar Social

Fora de termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar l’ajut per sufragar part de les despeses originades pel servei de transport de les persones amb discapacitats i/o persones amb dependències, seguint el criteri del Contracte programa 2022-2025 (fitxa 9), ampliant els supòsits per tal de donar una millor cobertura a les necessitats sociosanitàries d’aquest col·lectiu:

 • Servei de centre de dia per a gent gran, de caràcter temporal o permanent.
 • Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat.
 • Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat.
 • Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat.
 • Servei de club social.
 • Servei prelaboral.
 • Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que presten serveis de suport als serveis socials especialitzats).
 • Centre de tractament o activitat específica terapèutica.

Aquest ajut econòmic es destinarà a sufragar part de les despeses derivades de:

 • En el cas d’ús de vehicle particular: despeses de quilometratges
 • Ús del transport col·lectiu
 • Ús de transport públic

Com a norma general les subvencions atorgades no han de superar el 50% del cost de la despesa subvencionada, tot i que si existeixen causes d’interès general que tècnicament ho justifiquin el rati de cobertura podrà arribar fins al 75%. En aquests supòsits els serveis tècnics hauran de justificar mitjançant informe la raó d’aquesta necessitat.

Es consideraran despeses justificables aquelles realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre.

Per a més informació, podeu consultar les bases reguladores.

Normativa

Bases reguladores

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits previs.

Requisits previs
 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o tenir reconegut un grau de dependència, o la necessitat del concurs d’una altra persona per realitzar els actes essencials de la vida diària i que no puguin utilitzar el transport públic o privat sense acompanyant.
 • Tenir concedida plaça en un centre de dia i/o servei d’atenció especialitzada, prescrit per la xarxa pública i necessitar transport i supervisió per realitzar el desplaçament.
 • En el cas d’assistència a centre de tractament o activitat específica terapèutica, tenir reconeguda una discapacitat superior al 75%, barem de 3a persona i un grau III de dependència.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Termini per presentar sol·licituds:

 • Del 25 d'abril al 17 de maig de 2024

S’atendran totes les sol·licituds que es rebin fora d’aquestes dates només si un cop atorgats els ajuts de les sol·licituds rebudes dins del termini establert, es disposa de crèdit suficient al pressupost destinat a aquest tipus d’ajuts.


Per a justificacions d'ajuts rebuts l’any 2024: 

 • Termini per justificar la despesa: fins al 31 de gener de 2025.

 

Documentació a aportar

PER A LA SOL·LICITUD DE L'AJUT

Documentació sociofamiliar

 • Document acreditatiu d’identitat de tots els membres de la unitat familiar
 • Llibre de família, o el certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc, en el cas que el sol·licitant sigui el pare, mare o tutor legal de la persona beneficiària.
 • En cas d’incapacitació, resolució judicial o poder notarial que acrediti la representació legal.
 • En cas de comunicar i autoritzar l'ús de les vostres dades bancàries (en la sol·licitud), certificat de titularitat del compte on ingressar l’ajut.


Documentació relativa a la discapacitat, dependència

 • Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat i/o la resolució del grau de Dependència expedit per la Generalitat.
 • Certificat original d’assistència a un servei d’atenció especialitzada i/o terapèutica on s’indiquin el lloc, els dies i els horaris d’assistència.
 • Informe mèdic que justifiqui la necessitat del tractament o activitat específica terapèutica.


Documentació econòmica

 • Justificants de la despesa del transport fins a la data de la sol·licitud.
  - En cas d’utilitzar un servei de transport adaptat, presentar un document acreditatiu de compromís d’utilització del servei, on es reflecteixi el cost mensual d'aquest.
  - En cas d’utilitzar vehicle propi, presentar una declaració jurada on consti el quilometratge diari a realitzar en funció de la ubicació del centre en referència al domicili del beneficiari/ària.

Tots els membres de la unitat familiar d’edat igual o major de 16 anys, han de presentar els documents següents, en funció de la situació laboral de cadascun:

 • Persones assalariades: la darrera declaració de l’IRPF. En cas de no estar obligat a presentar-la, aportar les tres últimes nòmines.
 • Autònoms/es: l’última declaració de l’IRPF.
 • En cas d’atur: certificat del SEPE amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 6 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
 • Pensionistes: certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada.
 • Beneficiaris/àries de la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
 • En cas de ser dones víctimes de violència masclista: aportar la sentència judicial. No es tindran en compte els ingressos de l’agressor.
 • Acreditació de les prestacions no contributives de la Seguretat Social

En cas de separació, divorci o acolliment, els documents següents:

 • Acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Separació legal o divorci: la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador en cas de fills/es en comú.
 • Separació de parelles amb fills/es en comú: conveni regulador.

En cas de malaltia o risc social de la persona cuidadora

 • Informe mèdic i/o social justificant la situació sociofamiliar.


PER A LA JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT

En cas d'ajut per quilometratges

 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • En el cas del tractament o activitat específica terapèutica, el justificant corresponent.
 • En cas de vehicle propi: declaració jurada dels km fets durant el període a justificar.

En cas d'ajut per transport col·lectiu

 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • En el cas del tractament o activitat específica terapèutica, el justificant corresponent.
 • Factures del transport col·lectiu pagades i previstes durant el període a justificar.

En cas d'ajut per transport públic

 • Justificant de l’assistència al centre on constin les dates i horaris en què ha assistit.
 • En el cas del tractament o activitat específica terapèutica, el justificant corresponent.
 • Factures o targeta de transport públic pagades i previstes durant el període a justificar.

 

Informació d'interès

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES

 • Acreditar el compliment dels requisits exigits per a la concessió de l’ajut.
 • Realitzar els serveis i/o actuacions objecte de l’ajut.
 • Comunicar qualsevol canvi en la situació que li ha donat dret a l’ajut.
 • Facilitar tota la informació que els sigui requerida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per tal d’acreditar el compliment de les obligacions del beneficiari/ària de conformitat amb allò que preveu l’article 12 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

No poden tenir la condició de beneficiari/ària, d’acord amb allò que estableix l’article 11 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions.

Per obtenir informació sobre els criteris i l'import de les ajudes, podeu accedir a les bases reguladores.

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu