Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Baixa del Padró Municipal d'Habitants per inscripció indeguda

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet instar la baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants de les persones empadronades, en un domicili en el qual ja no hi viuen, per manca de residència efectiva.

Qui ho pot sol·licitar
 • Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili on consti la persona o persones que actualment ja no hi conviuen.
 • Un interessat no empadronat, sempre i quan demostri l'interès legítim, com en el cas del titular d'un habitatge.
Formes de tramitació

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Per a totes les sol·licituds

En el cas que la persona sol·licitant no estigui empadronada

 • Document acreditatiu d’identitat:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta països: passaport, o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que acrediti la titularitat de l’habitatge:
  • Contracte públic o privat: compravenda o d'altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Certificat del Registre de la Propietat.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

L’expedient de baixa d’ofici padronal segueix els passos següents:

 1. Incoar l'expedient per decret d’Alcaldia.
 2. Notificar als interessats.
 3. Publicar l'edicte al Butlletí Oficial de l'Estat i exposició al tauler electrònic de l’Ajuntament, si escau.
 4. Informar per part del Consell d'Empadronament (INE).
 5. Practicar la baixa.
 6. Comunicar al sol·licitant.
   

El termini de resolució de 3 mesos queda suspès quan sigui necessari sol·licitar l’informe de la Secció Provincial del Consell d’Empadronament - INE (punt 4), per al qual s'ampliarà en 3 mesos més.

Si durant la tramitació de la baixa d’ofici es produeix un moviment residencial de  l'afectat, no procedirà el curs de l’expedient d’aquesta persona per manca de l’objecte que la motivava i es donarà compte a la part que va instar el procediment.

Potestativament i només en el cas en que la  persona sol·licitant consti empadronada en el domicili de baixa, es podrà emetre el volant o certificat de convivència relativa a la baixa, una vegada comprovada que la notificació a l'interessat/da de baixa ha estat practicada o bé rebutjada (punt 2).

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu