Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CA04 Desistiment o renúncia de llicència urbanística, o extinció dels efectes d'una comunicació prèvia

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament la voluntat de:

 1. Desistir d’una llicència prèviament sol·licitada abans que aquesta sigui atorgada.
 2. Renunciar a una llicència prèviament atorgada.
 3. Renunciar els efectes d’una comunicació prèviament efectuada.

 El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Normativa
 • Ordenança Municipal de Regulació dels Expedients Urbanístics
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i posteriorment modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, que aprova el Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU).
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (LPA).
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya (LPAC).
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
 • Pla General d’Ordenació de Sant Quirze del Vallès (PGO), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 22/3/2000, publicat al DOGC de 11/5/2000. Les normes urbanístiques (NNUU) del PGO es varen publicar en compliment de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 22/9/2005, en el DOGC de 11/1/2006.
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1. 

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. 

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA)

 • Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres corresponent, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.

 Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT)

 • Fotografies que permetin verificar que les obres no han estat executades.
 • Informe subscrit per la persona promotora de les obres i per la direcció facultativa on es faci constar l’estat d’execució de les obres en el moment de paralització i les mesures de seguretat i protecció adoptades.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

No té cost associat.