Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat de numeració d'habitatges

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Permet demanar un certificat emès per l'Ajuntament que inclou la numeració d'un immoble.

Existeixen tres tipus de certificats:

 1. Certificat de numeració actual: inclou la numeració d'un immoble, necessari en cas que per qualsevol motiu no aparegui a les escriptures del mateix.
 2. Certificat de numeració amb denominació anterior i actual: inclou sobre un immoble la numeració anterior i actual, en el cas que l'Ajuntament hagi fet una modificació tant de la denominació del carrer o del número de policia.
 3. Certificat de numeració referent a una llicència d'obres: inclou la numeració d'un immoble, referenciada a una llicència d'obres presentada a l'Ajuntament.
   
Normativa

Ordenança Fiscal 4.1. Taxa per expedició de documents administratius

Qui ho pot sol·licitar

Persona física o jurídica

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud model
 • Escriptura o document acreditatiu de la titularitat de la finca.
 • Plànol d'emplaçament de la finca o zona sobre la qual es demana el certificat.
   
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Taxa per expedició de documents administratius (Art.6, epígraf 2.b).

Certificats / Informes sobre carrers i numeració de policia: 25,00 €
 

Informació d'interès

1. La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació mitjançat el procediment del segell municipal adherit a I'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o I'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit o que la sol·licitud no fos expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència I'article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà I'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb I'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 

3. Quan per la quantia dels drets calgués fer servir gran nombre de segells o quan el seu valor no s'adeqüi a I'import dels drets exigits, es podrà substituir pel rebut del seu ingrés a Dipositària. 

Termini de resolució

1 mes