Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Compensació de deutes amb crèdits d'un mateix titular

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet compensar deutes de naturalesa pública a favor de l'Ajuntament, sigui quin sigui el seu estat (voluntari/executiu), amb crèdits reconeguts per aquest a favor del mateix deutor, i que el seu estat sigui pendent de pagament.

Qui ho pot sol·licitar

Els titulars de deutes a favor de l'Ajuntament que alhora son creditors d'aquest.


Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
   
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreça’t a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Aquest procediment es pot iniciar per iniciativa pròpia o mitjançant representant seguint els següents passos:

 1. Emplenar la sol·licitud model d'aquest tràmit, identificant clarament els deutes i crèdits que es volen compensar.
 2. Fer dues còpies impreses i signar-les.
 3. Presentar la instància i la documentació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Documents que cal adjuntar:

 • Sol·licitud model degudament signada.
 • En el cas que no es puguin identificar correctament els deutes i crèdits que es volen compensar, cal aportar còpia de les resolucions o actes que acreditin el seu reconeixement.
 • En cas d'actuar mitjançant representant, còpia dels poders que atorguen tal representació.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

La presentació de la sol·licitud de compensació en període voluntari impedirà l'inici del període executiu  del deute concurrent amb el crèdit ofert, però no la meritació d'interessos de demora.

D'acord amb el que estableix l'article 56.7 del RD 939/2005, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació, el termini legal per resoldre i notificar una sol·licitud de compensació de deutes serà de sis mesos.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució, els interessants podran considerar desestimada la seva sol·licitud als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.

Malgrat els terminis i els efectes legals que comporta el silenci administratiu, anunciats en el paràgraf anterior, aquest Ajuntament preveu resoldre i notificar les sol·licituds en un termini no superior als 30 dies.

Termini de resolució

Sis mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu