Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al Padró d'Habitants sense municipi de procedència (empadronament per omissió)

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Empadronar els residents de Sant Quirze del Vallès que no consten censats d'alta padronal enlloc o ho ignoren.

Qui ho pot sol·licitar

Aquelles persones que hagin de residir habitualment al municipi.

Formes de tramitació

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

Per a totes les sol·licituds:

 • Document acreditatiu d'identitat individual:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta de països: passaport, o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge:
  • Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Autorització del propietari/s de l’habitatge o persona empadronada, acompanyada del document acreditatiu d’identitat.
  • Certificat del Registre de la Propietat.
  • Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua.
  • Certificat de la Direcció del centre per empadronaments en habitatges col·lectius.
    

En el cas que l’alta sigui familiar o integri d’altres persones:

 • Majors d’edat:
  • Document acreditatiu d'identitat individual, i autorització si escau.
 • Menors d'edat, segons els casos:
  • Llibre de família o certificat literal de naixement.
  • Sentència judicial de separació o divorci, o conveni regulador on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia dels menors o en el seu defecte el corresponent model de declaració annexat.
  • Autorització d’empadronament d'ambdós progenitors, acompanyada dels documents acreditatius d'identitat.
  • Documentació de la tutela o curatela del menor.
 • Incapacitats legals:
  • Document de l'acceptació de la tutela legal.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Les persones que estaven inscrites al Padró municipal  de Sant Quirze del Vallès i no han renovat la seva inscripció (baixa padronal per caducitat o inclusió indeguda), caldrà que demanin l'alta per omissió sense municipi de procedència.