Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fraccionaments o ajornaments de pagament de deutes

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet fraccionar o ajornar el pagament d’un deute pendent, a excepció de la taxa de parada de mercats sedentaris, que només es podrà fraccionar (en 6 terminis) en cas de domiciliació bancària i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Aquest tràmit té per objecte la resolució de les peticions dels ciutadans que sol·licitin ajornar o fraccionar el pagament de deutes de Dret Públic a favor de l’Ajuntament. La normativa municipal preveu dos supòsits diferenciats sobre els que es pot demanar la tramitació d’un ajornament o fraccionament:

1. Criteri general

És el que, com a norma general, utilitzarà l’Ajuntament, independentment del nivell de renda o la situació personal i familiar del sol·licitant. Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent taula:

Import del deute                                   Termini màxim                      
Deutes inferiors a 150,25 euros 1 mes (ajornament)
Deutes de 150,25 fins a 1.500,00 euros 3 mesos (ajornament o fraccionament)
Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 euros 12 mesos (ajornament o fraccionament)
Deutes superiors als 6.000,00 euros 18 mesos (ajornament o fraccionament)

  

   Condicions:

 • L’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
 • Els terminis pels venciments es compten a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
 • Si el deute és superior a 1.500,00 euros s’haurà de garantir el principal i els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides.

2. Criteri excepcional

Aquest supòsit està previst per aquells ciutadans/es amb dificultats econòmiques greus, pel que només podrà ser demanat per sol·licitants que compleixin els següents supòsits:

 • Estar a l’atur o haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), o sense estar-ho, que la renda per càpita de la unitat familiar estigui per sota de l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) multiplicat pel coeficient d'1,30. A efectes de calcular el nivell de renda es considerarà l’addició de la base imposable de les rendes del treball i la de l’estalvi de cadascun dels membres, dividit entre el nombre de persones que formen la unitat familiar.
 • Que el nivell de rendes, diferents a les anomenades del treball, estigui per sota dels 10.000 euros, d’acord amb la declaració de renda presentada en l’exercici precedent al de la sol·licitud.
 • També es podran acollir a aquests criteris excepcionals, aquells contribuents que hagin patit un cessament o aturada de l’activitat, en el cas de les parades dels encants o per l’ocupació de taules i cadires en el domini públic, derivat de mesures extraordinàries preses a nivell municipal o en un àmbit superior com a conseqüència de situacions d’alarma o emergència.

   Els terminis i condicions d’atorgament previstos sota aquest criteri excepcional estan condicionats a l’import del deute d’acord amb la següent escala:

Import del deute                                   Termini màxim                      
Deutes inferiors a 50,00 euros 5 mesos (ajornament)
Deutes de 50 fins a 1.500,00 euros 18 mesos (ajornament o fraccionament)
Deutes de 1.500,01 fins a 6.000,00 euros 24 mesos (ajornament o fraccionament)
Deutes superiors als 6.000,00 euros 36 mesos (ajornament o fraccionament)

  
   Condicions:

 • No s’exigiran interessos sobre aquells expedients de fraccionaments i ajornaments de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva en què el pagament es produeixi dintre del mateix exercici  de meritament. En la resta de casos,  l’atorgament està subjecte a haver de pagar els interessos legalment establerts per la Llei General de Pressupostos de l’Estat.
 • Els terminis pels venciments es compten a partir del dia següent de la finalització del període voluntari de pagament, essent coincident amb el dia 1 o 16 de cada mes d’acord amb l’elecció del sol·licitant.
 • Si el deute és superior a 6.000,00 euros s’haurà de garantir el principal, els interessos més un 25% de la suma d’ambdues partides. 
Normativa

Ordenança Fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs

Qui ho pot sol·licitar
 • El titular del deute
 • El representant del sol·licitant
 • Altres administracions i/o organismes públics quan siguin necessaris i rellevants per a l'exercici de les seves competències.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Model de sol·licitud previst per a cada un dels supòsits previstos en l'Ordenança fiscal. Cal aportar document acreditatiu d’identitat.
 • Poders Notarials en cas d'actuar en representació de l'interessat (escriptura pública d'apoderament).
 • Documents acreditatius de les dificultats econòmiques que es poden justificar i que motiven la sol·licitud per aquesta causa.
 • En cas de tramitar un fraccionament o ajornament sota criteris excepcionals, cal acreditar la situació d'atur (aportar targeta demandant) i el nivell de renda (última declaració de la renda).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Termini de resolució

6 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu