Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Servei responsable

Servei responsable

Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'informe en matèria de prevenció d'incendis, que s'ha de demanar prèviament a la presentació de la sol·licitud per l’obertura d'una nova activitat de les activitats relacionades a l’annex I de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

L’informe d’incendis és necessari quan l’Administració de la Generalitat hagi de realitzar el control preventiu amb la finalitat de determinar, a la vista dels projectes tècnics, que l’establiment, la infraestructura o l’edifici projectats compleixen les mesures de seguretat en cas d’incendi establertes per la normativa aplicable de les activitats.

Caldrà realitzar la intervenció prèvia abans de l’inici de l’activitat o de la construcció o modificació significativa de l’establiment, la infraestructura o l’edifici on es trobarà ubicada l’activitat.

El control preventiu s’ha de sol·licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1 de la llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Normativa

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Qui ho pot sol·licitar

El titular de l'activitat o el seu representant legal

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Formulari SP01: Portada documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Formulari SP02: Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control:  Art. 6.1 règim d'autorització ambiental (Annex I)

 • Informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial o revisió (annex I) la taxa és: 2.065,09 €
 • La resta d’annexos, el cost es contempla en la taxa de tramitació de la llicència municipal o comunicació.


 

Informació d'interès

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
Termini de resolució

2 mesos

Sentit del silenci administratiu

Positiu