Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FUE - Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Servei responsable

Servei de Medi Ambient i Activitats

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'informe en matèria de prevenció d'incendis, que s'ha de demanar prèviament a la presentació de la sol·licitud per l’obertura d'una nova activitat de les activitats relacionades a l’annex I de la llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

L’informe d’incendis és necessari quan l’Administració de la Generalitat hagi de realitzar el control preventiu amb la finalitat de determinar, a la vista dels projectes tècnics, que l’establiment, la infraestructura o l’edifici projectats compleixen les mesures de seguretat en cas d’incendi establertes per la normativa aplicable de les activitats.

Caldrà realitzar la intervenció prèvia abans de l’inici de l’activitat o de la construcció o modificació significativa de l’establiment, la infraestructura o l’edifici on es trobarà ubicada l’activitat.

El control preventiu s’ha de sol·licitar preceptivament en tots els supòsits que es detallen en l’annex 1 de la llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Normativa

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Qui ho pot sol·licitar

El titular de l'activitat o el seu representant legal

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Terminis

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Formulari SP01: Portada documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Formulari SP02: Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.
 • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant llicència, comunicació o control:  Art. 6.1 règim d'autorització ambiental (Annex I)

 • Informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial o revisió (annex I) la taxa és: 2.065,09 €
 • La resta d’annexos, el cost es contempla en la taxa de tramitació de la llicència municipal o comunicació.


 

Informació d'interès

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
Termini de resolució

2 mesos

Sentit del silenci administratiu

Positiu