Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ocupació de la via pública amb una parada de venda de castanyes per a la Castanyada

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Cultura

Fora de termini
Descripció del tràmit

Permet sol·licitar l'autorització d'ocupació de via pública per a la instal·lació de parades de venda de castanyes amb motiu de la festivitat de Tots Sants - la Castanyada.

 • La llicència autoritzarà l’ocupació del lloc assenyalat per l'Ajuntament a la via pública des del 28 d’octubre a l’1 de novembre, de les 9.00 h fins a les 22.00 h.
 • Les parades s’ubicaran principalment:
  • als voltants del parc de les Morisques,
  • a la plaça Anselm Clavé,

De manera excepcional, els centres educatius, els seus alumnes i les AMPA/AFA podran instal·lar les parades als punts d’accés als centres educatius.

Normativa

Bases reguladores parades de venda de castanyes

Qui ho pot sol·licitar
 • Entitats inscrites al registre municipal d’entitats.
 • Grups polítics municipals
 • Centres educatius de Sant Quirze del Vallès o les seves AMPA/AFA.
 • Grups d’estudiants del poble acreditats per l’escola o per l’AMPA/AFA del centre.

S'acceptaran com a màxim 2 peticions en nom de la mateixa entitat o centre escolar.

Requisits previs

En tots els casos és necessari estar en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil, al corrent de pagament, amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.

De forma específica:

 • Els alumnes de centres educatius: Han de disposar d’un certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.
 • Les entitats: Han de figurar degudament inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis
 • De l’1 al 16 d’octubre de 2023. (Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).

Altres terminis que cal tenir en compte:

 • Valoració tècnica: del 16 al 23 d’octubre de 2023.
  (Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).
 • Relació de llicències atorgades/denegades: 23 d’octubre de 2023.
  (Quan aquest dia sigui inhàbil s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent).
Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient per garantir el rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’ocupació a la via pública.
 • Rebut del pagament de la pòlissa de l’any en curs.
   

En el cas de grups d'estudiants, també hauran de presentar

 • Certificat emès i segellat pel centre educatiu on es faci constar que la sol·licitud està vinculada a una activitat de l’escola.

En cas de representant del sol·licitant

 • Acreditació de la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

D’acord amb el que estableix a l’article 5.2 de l’ordenança fiscal per la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals, les entitats inscrites al registre municipal d’entitats, els centres educatius de Sant Quirze, grups d’estudiants del poble acreditats per l’escola o per l’AMPA/AFA i els comerços que ho sol·licitin restaran exempts del pagament d’aquesta taxa durant les diades culturals de la Castanyada i de Sant Jordi. Aquesta exempció però, no eximeix de l’obligació de tenir la corresponent autorització municipal prèvia.

Informació d'interès
 • L’Ajuntament assignarà els llocs a cada participant i podrà limitar els punts de venda a cada una de les zones demanades en funció del nombre de participants i l’espai disponible.
 • No està permesa la instal·lació de parades fora dels punts establerts en aquestes bases.
Sentit del silenci administratiu

Negatiu