Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Parades vacants als mercats de venda no sedentària

Servei responsable

Servei responsable

Servei al Comerç

Fora de termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l’autorització d’utilització privativa de la via pública amb parades de venda als mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès.

L’activitat de venda es desenvoluparà als mercat setmanals, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el Reglament Regulador als mercats no sedentaris de Sant Quirze del Vallès.

L’atorgament de parades vacants es realitzarà d’acord amb les bases reguladores del procés per a l’atorgament de parades vacants per a la venda als mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès.

Mitjançant decret de data 11/10/2022 núm. 202204494 s'inicia el procés de concurrència competitiva per accedir a les parades vacants del mercat de les Fonts.

Relació de parades vacants

D’acord amb el plànol d'ubicació de parades:

Mercat de diumenges a Les Fonts
Parada número
Metres
lineals
Grup - producte
90008
8
Grup 1a - Fruita i verdura.
90009
7
Grup 4a - Roba d’home.
90013
5
Grup 4f - Tela per confecció.
90021
7
Grup 3c - Estris de cuina, material i aparells elèctrics, electrodomèstic i altres aparells d’ús domèstic, ferreteria.
90024
7
Grup 4c - Roba infantil.
90025
6
Grup 4d - Roba interior.
90030
7
Grup 3a - Tèxtil domèstic.
90034 4 Grup 2 - Perfumeria i cosmètica.
90036 6 Grup 1e - Pa i pastisseria.
90041 7 Grup 2 - Productes per a la decoració.
90043 8 Grup 1a - Fruita i verdura.
90047
6
Grup 4f - Bijuteria i complements.
90056
8
Grup 4e - Calçat.
90068 8 Grup 4d - Roba interior.


S'acceptaran sol·licituds d'altres tipus de productes, permesos en el Reglament regulador dels mercats no sedentaris a Sant Quirze del Vallès, per formar part de la llista d'espera, en cas de noves baixes o vacants de les actuals parades ocupades als mercats no sedentaris del municipi.

Normativa

Bases reguladores parades vacants mercats ambulants

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits especificats a les bases reguladores.

 

Requisits previs

Requisits per a l’obtenció d’autoritzacions per exercir la venda no sedentària. (Punt 2 de les Bases Reguladores)

NO s’acceptaran les sol·licituds d’aquells titulars que tinguin, o hagin tingut, deutes incobrables a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en concepte d’ocupació de la via pública per la venda en mercats ambulants. 

Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària, les persones físiques o jurídiques, hauran de complir els següents requisits:
 
 1. Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el DNI vigent.
 2. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
 3. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
 4. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
 5. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
 6. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
 7. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin.
 8. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
 9. Acreditació de factures procedència del gènere.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Terminis

Termini per a la presentació de sol·licituds:

 • Del 22 de novembre al 14 de desembre de 2023
Documentació a aportar
 • Documentació descriptiva i fotografies (originals o fotocòpies en color) de les instal·lacions i dels articles de venda

En cas de representació legal:

 • Documentació justificativa que acrediti la representació que ostenta la persona que signa la sol·licitud.

Documentació justificativa dels criteris d’adjudicació establerts a l’article 4 de les bases reguladores:

 • Documents explicatiu dels criteris acreditats  
 • Fotografies justificatives (originals o fotocòpies en color)

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

S’admeten sol·licituds de la resta de grups de productes de venda autoritzats al Reglament dels Mercats no Sedentaris de Sant Quirze del Vallès, només a efectes de formar una llista d’espera en cas de: baixes que no es puguin cobrir amb els productes que actualment conformen el mix comercial al mercat, per possibles ampliacions en el nombre de parades del mercat, o en cas que no hi hagi sol·licituds dels productes a adjudicar i el producte sol·licitat és adequat al mix comercial del mercat.

Adjudicació de les parades
Els sol·licitants que es proposin per a l’adjudicació d’una parada disposen d’un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació que s’indica a l’apartat “Requisits previs” (punt 2 de les bases reguladores). Si passat el termini no l’han aportat s’entendrà que han desistit de la parada i s’oferirà al següent de la llista.
 
Durada de l’autorització
La durada de l’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una vigència de 15 anys de conformitat amb l’article 6.2 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
 
Drets i obligacions dels titulars de les autoritzacions
Els drets i les obligacions dels titulars de les autoritzacions resta sotmès al Reglament Regulador de la venda no sedentària dels mercats ambulants de Sant Quirze del Vallès i a aquella legislació que li sigui d’aplicació.
 
Llista d’espera
Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’Ajuntament formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda.
Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’Ajuntament podrà concedir-la atenent a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.
La llista d’espera tindrà una vigència de dos anys.

 

Sentit del silenci administratiu

Negatiu