Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació de proposicions en els procediments oberts

Servei responsable

Servei responsable

Alcaldia - Presidència

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet presentar les proposicions en els procediments d’adjudicació de contractes oberts.

Aquests procediments s’anunciaran al Perfil del contractant de l’Ajuntament i en el portal VORTAL. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, també es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

La presentació de proposicions es farà únicament a través de la Plataforma de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
 
Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics.
 
L’accés a la plataforma és gratuït.

De conformitat amb el que estableix a l’article 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’Ordenança municipal reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (publicada íntegrament al BOPB de 05/02/2013), s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seranexcloses

De conformitat amb el que s'estableix a l’article 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’Ordenança municipal reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (publicada íntegrament al BOPB de 05/02/2013), s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.

Qui ho pot sol·licitar

Persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Requisits previs

1)  Estar registrat a la plataforma Vortal.

2)  Disposar d’un certificat digital per a firma electrònica reconeguda dels admesos per l’Ajuntament en la seva seu electrònica, i l’adreça electrònica de la plataforma de contractació electrònica adient per tal de poder presentar ofertes, rebre els comunicats i notificacions electròniques que es trametin en cada cas.
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
 
  • ACCV
  • DNI electrònic
  • IZEMPE
  • ANCERT
  • Camerfirma
  • CATCert
  • FNMT – CERES
  • FIRMA PROFESSIONAL
 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que es poden signar documents i els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador (actualment l’explorador Google Chrome és incompatible amb JAVA), etc.
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

 
Formes de tramitació

La presentació d’ofertes es realitzarà únicament a la Plataforma Vortal, mitjançant l'enllaç següent:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirzedelvalles


Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.

Terminis

Segons el termini de presentació de proposicions especificat al Perfil del contractant de l’Ajuntament.

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Obertura de les proposicions

L'obertura de les proposicions es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL. De conformitat amb el que estableix l'article 160.1 del TRLCSP, l'obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics.