Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Recursos Humans

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet participar en processos oberts de selecció i provisió de personal de l'Ajuntament, i fer el pagament de la taxa per drets d'examen establerta en la convocatòria.

Consulteu les ofertes de treball en aquest enllaç: Treballa a l'Ajuntament.

Normativa

Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per expedició de documents administratius

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona interessada, que compleixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Requisits previs

Per ésser admesos al procés, els aspirants hauran de complir els requisits especificats a les bases reguladores que trobareu a la informació de cada procés selectiu.

Formes de tramitació

Tramitació electrònica mitjançant aquest enllaç.

Com obtenir el justificant de pagament:
 
1.    Sol·liciteu l'autoliquidació de la taxa (la trobareu indicada en les bases reguladores així com a l'Ordenança Fiscal 4.1. Art. 6 epígraf 4). Caldrà que us genereu la taxa en el enllaç següent: Carpeta Ciutadana - Autoliquidacions. En cas que estigueu exempts del pagament, després de triar la tarifa, seleccioneu la bonificació.
2.    Una vegada generada l'autoliquidació*, descarregueu-la per poder aportar-la més endavant a la pàgina web de participació al procés de selecció.
 
* El pagament es pot realitzar a la web municipal mitjançant Carpeta Ciutadana - Autoliquidacions, o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a l'autoliquidació, en el termini màxim de 10 dies.

Documents que cal aportar:

  • Documentació descrita a les bases reguladores de cada procés.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Dins del període de presentació d'instàncies de la convocatòria.

Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Documentació a aportar
  • Documentació descrita a les bases reguladores de cada procés.
  • Justificant del pagament de la taxa (indicada a les bases reguladores).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 4.1. Taxa per expedició de documents administratiu.
Article 6, epígraf 4: CONVOCATORIES DE SELECCIÓ
a) Per cada sol·licitud per prendre part en convocatòries de selecció lliures per proveir places o llocs de treball:

a.1.) A1

30,00 € 

a.2.) A2 i C1

25,00 € 

a.3.) C2

20,00 € 

Agrupacions professionals (Disposició addicional setena EBEP)

8,50 € 

Places de funcionaris interins o personal laboral temporal i borses de treball

8,50 € 

Quan la persona aspirant es trobi en situació de desocupació i que no percebi cap prestació econòmica, segons certificat expedit pel SEPE, o bé acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant certificat emès per la institució competent, la quota serà zero

Exempta 

Informació d'interès

Per a més informació podeu consultar les bases reguladores del procés selectiu al qual us estigueu presentant.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu