Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Habitatge

En termini
Descripció del tràmit
 • La inscripció en el Registre és un requisit indispensable i dona dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el decret 106/2009, però no dona dret, ni suposa, en particular, l’adjudicació automàtica de cap habitatge.
 • La vigència de la inscripció té una durada d'un any des de la resolució administrativa d’inscripció. Si abans de finalitzar aquest termini  el sol·licitant no renova la sol·licitud, i aporta en temps i forma la documentació requerida s’entendrà per caducat el dret a estar inscrit en el Registre. 
 • Les persones sol·licitants d’inscripció en el Registre poden verificar la seva inscripció i les dades corresponents, en qualsevol moment, per mitjà de la seu electrònica www.registresolicitants.cat, prèvia identificació.
 • La tramitació presencial d'aquest tràmit es fa a l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze del Vallès.

 

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Persones majors d’edat empadronades a Sant Quirze del Vallès i que compleixin els requisits descrits al decret 106/2009, del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.

Formes de tramitació

Consulteu l'adreça i l'horari de la nostra Oficina Local d'Habitatge.

Adreceu-vos a l’Oficina Local d'Habitatge amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud d’inscripció en el registre de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya, degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
 • Document acreditatiu d’identitat de tots membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
 • Certificat d'empadronament històric de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència que tinguin ingressos (declaració de la renda o en el seu defecte certificats de retencions i ingressos, pensió de jubilació o invalidesa, etc.).
 • Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de la parella estable, si escau.
 • Certificat de reconeixement de grau de disminució, en el cas de persones amb disminució.
 • Contracte de compravenda o arrendament de l’habitatge actual, si escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

La sol·licitud d'inscripció de sol·licitant d'habitatge de protecció oficial caldrà emplenar-la mitjançant el web: www.registresolicitants.cat, imprimir i presentar-la degudament signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys que sol·licitin la inscripció.

Agència de l'Habitatge de Catalunya > Preguntes freqüents.

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Positiu