Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Targeta de transport amb tarifació social

Servei responsable

Servei responsable

Manteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar la targeta personal de transport en qualsevol de les modalitats disponibles en el Sistema de tarifació Social del Transport a Sant Quirze del Vallès:

 • TBUS GRATUÏTA (Conveni amb l'Ajuntament de Sabadell)
   
 • T-BLANCA (Conveni amb l'Ajuntament de Terrassa)
  Per a la sol·licitud de la T-BLANCA (només per a residents en el barri de les Fonts) cal adreçar-se a l’Ajuntament de Terrassa o a la seva pàgina web de referència: www.terrassa.cat.

TBUS GRATUÏTA

És un títol de transport personal i intransferible que permet un nombre il·limitat de viatges, que té associat un sistema de control compatible amb els existents per als altres títols i que es renovarà cada cinc anys.

Aquest títol, adreçat a persones empadronades a Sant Quirze del Vallès, es concedirà segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat, en base als criteris específics que recull l’ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport públic municipal en autobús a Sant Quirze del Vallès.

El càlcul d’ingressos serà el resultant de dividir els ingressos econòmics conjunts (salari, pensió, ajudes, rendiments de capital mobiliari i immobiliari...) de les persones que componen la unitat familiar a la qual pertany el/la sol·licitant dividit pel nombre de membres d’aquesta.

Aquesta targeta té una bonificació del 100% dels cost del viatge, l’emissió serà gratuïta, i només els duplicats tindran cost de producció i gestió segons la taxa fiscal aprovada per aquest concepte.

Normativa

Ordenança municipal reguladora del sistema de tarifació social del transport públic municipal en autobús de Sabadell a Sant Quirze del Vallès

Qui ho pot sol·licitar

Persones empadronades al municipi que compleixin els requisits.

Requisits previs
Per ser beneficiari/ària del Sistema de Tarifació Social de transports cal reunir les condicions següents:
 • Estar empadronat/da al municipi de Sant Quirze del Vallès.
 • Tenir 65 o més anys o acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior segons el Certificat de reconeixement de la Discapacitat del Centre d’atenció a persones amb discapacitat de la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes, inferiors a 1,3 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en vigor.
  En el cas de persones amb discapacitat reconeguda, el límit d’ingressos serà de 2 vegades l’IRSC.

 

Taula d’ingressos econòmics per poder ser beneficiari/ària del Sistema de Tarifació Social de transports:
 

Targeta

Sol·licitant

Ingressos per tots els conceptes

TBUS Gratuïta

Persona major de 65 anys

Inferiors a 11.186,70 € *

(1,3 x IRSC)

Persona amb discapacitat reconeguda

Inferiors a 17.210,30 € *

(2 x IRSC)

*IRSC (2023): 8.605,15 € anuals.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

La podeu sol·licitar durant tot l'any i es renova cada 5 anys.

Documentació a aportar
 • Model de sol·licitud
 • Document acreditatiu d'identitat (del sol·licitant i membres de la unitat familiar, si escau).
 • Fotografia recent (tipus carnet) de la persona sol·licitant.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

L’emissió serà gratuïta.

Els duplicats tenen cost de producció i gestió segons la taxa fiscal aprovada per aquest concepte

Ordenança Fiscal 4.1. Taxa per expedició de documents administratius, art. 6, epígraf 1.d

Informació d'interès

La targeta es renovarà periòdicament, tot comprovant que la persona beneficiària segueixi complint els criteris vigents per a la seva concessió.

S’entendrà com unitat familiar la integrada per cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys i els fills majors d’edat incapacitats judicialment.

Obligacions de les persones beneficiàries:

 • En el cas d’ús de la targeta, cal que la persona beneficiària porti qualsevol document oficial acreditatiu de la seva identitat per verificar-la en cas d’inspecció.
 • En el cas de demanar un duplicat, fer el pagament per les despeses de producció i gestió que s'hagin fixat. Cal fer-lo mitjançant autoliquidació en el web de l'Ajuntament.
 • Validar el títol en el moment d’utilitzar el transport i en el sistema que determini, i identificar-se si és requerit pel conductor o davant de la inspecció de transport per acreditar l’ús degut.
 • Abstenir-se de traspassar el títol a cap altri.
 • Comunicar a l’administració qualsevol canvi de condició que afecti als requisits d’accés.
 • Facilitar, si fos els cas, les dades necessàries per comprovar l’acompliment dels criteris d’accés i en les inspeccions que pugui realitzar l’administració en qualsevol moment.
 • Respectar la normativa reguladora del transport de viatgers, sense tenir cap mena de privilegi respecte als altres usuaris.
 • En cas de pèrdua o sostracció, comunicar-ho a l’administració.

  Per ampliar la informació, podeu accedir a l’Ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport públic municipal en autobús a Sant Quirze del Vallès.

 

Termini de resolució

3 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu