Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transmissió de llicència municipal del servei de taxi

Servei responsable

Servei responsable

Manteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals

En termini
Qui ho pot sol·licitar

El titular de la llicència municipal del servei de taxi

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

En breu us farem arribar les indicacions per poder fer el pagament de l'autoliquidació.

Documentació a aportar

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL TRANSMITENT (SOL·LICITANT):

 • Declaració de no tenir pendent cap pagament de cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per infraccions tipificades en la prestació dels serveis de taxi.
 • Baixa del vehicle, tret que es transmeti també a l’adquirent. En aquest cas, caldrà aportar la documentació de la transmissió o declaració del compromís de transmissió del vehicle adscrit al servei.

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’ADQUIRENT:

 • En cas de persona física: document acreditatiu d'identitat.
 • En cas de  societat mercantil, laboral o cooperativa: escriptura pública de constitució de la societat.
 • Document que acrediti la titularitat del vehicle: propietat, lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol altre títol.
 • Certificats de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social acreditant trobar-se al dia del compliment de les obligacions tributàries i socials.
 • El certificat que habilita per actuar com a taxista, expedit pel departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de transports, previst a l'article 19 de la Llei 19/2003, de 4.7.

REQUISITS RELATIUS A LA CAUSA DE LA TRANSMISSIÓ (si s’escauen)

 • Per defunció del titular i transmissió a favor del successor: escriptura d'acceptació de l'herència.
 • Per d’accident, malaltia, jubilació i d’altres causes anàlogues que impossibilitin per l’exercici professional: certificat (mèdic, seguretat  social, etc.) que així ho acrediti.

ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR DINS DELS 15 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ, NECESSÀRIA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI:

Per l'adquirent:

 • pòlissa d’assegurança del vehicle,
 • pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin causar durant el servei de transport,
 • documentació tècnica del vehicle i del taxímetre homologat expedida pels serveis d’Indústria de la Generalitat,
 • acreditar amb una fotografia o de forma presencial, que el vehicle compleixi els requisits relacionats amb els distintius de vehicles següents:
  1. Estar pintat de blanc.
  2. Tenir l'escut o emblema de Sant Quirze del Vallès.
  3. Dur el nº de llicència municipal.

Pel transmitent:

 • Devolució dels originals de la targeta i carnet de la llicència municipal pel transmitent
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Ordenança fiscal 4.8 taxa per a la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

Termini de resolució

1 mes

Sentit del silenci administratiu

Negatiu