Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el Compte General de 2018 amb un balanç positiu

El tancament contempla amplis beneficis i un rati d'endeutament baix


El Ple aprova el Compte General de 2018 amb un balanç positiu

El Ple va aprovar ahir el Compte General de 2018. Recordem que la Comissió Especial de Comptes es va reunir el passat 1 d’agost de 2019, aprovant per unanimitat l’informe-proposta del Compte en els seus termes inicials. Posteriorment, es va publicar al BOP i es va exposar en el termini establert. El dia 13 va finalitzar l’exposició, sense cap al·legació.

D’aquest tancament, cal remarcar que el compte de resultat econòmic-patrimonial és d’uns beneficis de 2.558.979,76 euros. i, per tant, és una dada especialment positiva, doncs respon a la resta de drets i obligacions, tenint en compte els ajustos. Cal remarcar també que de la liquidació del Pressupost, el resultat pressupostari ajustat és positiu: 2.774.828,27 euros, i el romanent de Tresoreria de despeses generals és de 3.479.819,06 euros. Finalment, cal remarcar que el  rati d’endeutament és del 20,08%. Aquest punt va comptar amb el suport de Junts per Sant Quirze, Sant Quirze en Comú i l’abstenció de Junts per Catalunya-Sant Quirze, Ciutadans i PSC.
Un altre dels punts aprovats ahir per unanimitat va ser la modificació del document del POUM aprovat inicialment al ple del 28 de març en relació amb les determinacions del sòl comprès en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística de Can Canals C i D. Aquesta modificació afecta la categoria del sòl urbà de determinades finques i suprimeix la delimitació d’un àmbit i la càrrega corresponent del cost de connexió viària. També s’aixeca parcialment la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma o rehabilitació, entre altres, previst en el POUM aprovat inicialment. Finalment, sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes des de la publicació al BOPB, DOGC, dos diaris de premsa periòdica i web municipal.
El ple també va aprovar la declaració d’especial interès i concessió de beneficis fiscals al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per les obres de reforma dels vestidors i espais annexes del gimnàs a l’Institut Sant Quirze. Això es trasllada en què les ordenances fiscals podran regular algunes bonificacions sobre els tributs relacionats. Aquest punt va comptar amb la unanimitat del ple.
El Ple d’ahir va aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament d’una nau per l’ús de la brigada municipal d’obres. Tots els grups van votar a favor d’aquesta pròrroga.
 
Mocions
. Moció presentada per Junts-ERC-AM, en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani. Vots a favor: Junts per Sant Quirze, Sant Quirze en Comú. Abstencions: Ciutadans, PSC.
. Moció presentada per Junts-ERC-AM, de suport per l’anul·lació de l’ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d’Esquadra. Favor: Junts per Sant Quirze, Sant Quirze en Comú, Junts per Catalunya-Sant Quirze. Vots en contra: Ciutadans, PSC.
. Moció consensuada en Junta de Portaveus, en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables. Aprovada per unanimitat.
 
 
Podeu veure en ple en aquest enllaç.