Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Aprovada la reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig

El cànon social zero es fa extensiu a tots els trams de la factura per tal de protegir als col·lectius més vulnerables


Aprovada la reducció del 50% del cànon de l’aigua per als mesos d’abril i maig
El Govern de la Generalitat va aprovar ahir el Decret-Llei de mesures fiscals per donar suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques mentre duri la crisi pel COVID-19. Entre d’altres mesures s’han inclòs -a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)- les reduccions transitòries en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua aplicable a contribuents domèstics, industrials i assimilables, i ramaders.
Per això, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent a diversos usos de l’aigua. 
D’una banda, als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
Pel que fa als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
En relació als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la producció d'energia elèctrica.
Finalment, als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació.
 
Aquesta reducció suposa per als contribuents domèstics que, en un rebut de consum mitjà de 20 metres cúbics al bimestre, amb un cost de 12,27 € d’impostos de la Generalitat inclòs l’IVA, el descompte se situarà en 6,13 € bimensuals, o 3,06 € mensuals.
 

Aplicació automàtica i universal
Amb caràcter general, la reducció del cànon de l’aigua s’aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’Agència corresponent al mateix període de consum.
Això no obstant, en els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020.
Per això l’Agència Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament estan treballant per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de manera que les persones usuàries no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se’n.
En aquest sentit  també s’ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d’acord amb allò previst en l’article 69.8 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, en tots els trams de consum que assoleixin, i no només en el primer tram.

Trobareu tots els detalls en aquest enllaç.