Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

La Generalitat obre una nova línia d’ajudes al pagament del lloguer vinculades a l’impacte de la Covid-19

Aquestes són compatibles amb les bases de subvenció al lloguer que ha aprovat l’Ajuntament


La Generalitat obre una nova línia d’ajudes al pagament del lloguer vinculades a l’impacte de la Covid-19

La Generalitat ha obert avui una línia d’ajuts al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid-19.

La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions: Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer; i ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits.
 
L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril a setembre de l’any 2020. Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, oscil·len entre els 750 euros mensuals en el cas de Barcelona ciutat i demarcació, als 350 euros per a la demarcació de les Terres de l’Ebre. En cap cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.
 
En el cas de sol·licitar els ajuts per cancel·lar els microcrèdits, el total de l’ajut no pot superar els sis mesos de renda de lloguer, segons les quanties màximes per ubicació de l’habitatge.

Qui es pot beneficiar?
Es poden beneficiar d’aquest programa les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual. També han de tenir la residència legal a Catalunya. També hi ha unes limitacions perquè fa als ingressos de la unitat familiar. Podeu consultar els requisits àmpliament en aquest enllaç.

Que vol dir trobar-se en situació de vulnerabilitat a causa del Covid-19?
 
La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de :
 
a) Haver passat a estar en situació d’atur,
b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,
d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 
 
Com i on s’han de sol·licitar?
 
Les sol·licituds s'han de presentar en línia. Trobareu més detalls en aquest enllaç.
Es recomana les persones interessades que es donin d’alta a l’IdCAT Mòbil per facilitar al màxim la tramitació.
Si les persones sol·licitants necessiten ajuda, poden trucar al telèfon de suport a la ciutadania que ha habilitat l’Agència de l’Habitatge per a consultes sobre tramitació: 900922841.
 
Com es resolen aquestes sol·licituds?
 
Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.
 
Quin és el termini per resoldre-les?
 
El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
 

Ajuts municipals
Recordem que l’Ajuntament de Sant Quirze ha aprovat unes bases per a la concessió d'ajuts al lloguer, que són compatibles amb les de la Generalitat, sempre i quan les ajudes no superin el 100% de l’import del lloguer del mateix període.
 
Les persones beneficiàries podran gaudir d’una ajuda corresponent a un percentatge de la renda durant un màxim de tres mesos, compatibles amb les que gestiona el Govern de la Generalitat i que preveu la subvenció del lloguer de fins a 6 mesos. Així, gaudint d’ambdues ajudes, les persones beneficiàries podran gaudir d'una ajuda econòmica per fer front a les rendes de lloguer d'abril a desembre de 2020. 
La tramitació de les subvencions serà degudament publicada i difosa pels canals habituals, prioritzant una gestió àgil i eficaç que no requereixi un excés de tràmits ni documentació i permeti agilitar l’ingrés el màxim possible.  El model de sol·licitud es publicarà a l’apartat de tràmits del web municipal. En aquests moments les bases es troben en exposició pública.
Aquests ajuts al lloguer esdevenen un pas més en els eixos més clau en què treballa l’Ajuntament per garantir no només Habitatge, sinó també Alimentació, Ocupació i Educació, cobrint desigualtats, bretxes digitals o dificultats empresarials i/o comercials. Unes ajudes que el Govern Municipal treballa des del primer dia.