Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

L’Ajuntament ofereix ajuts per al pagament al lloguer de fins a 450 euros mensuals

La subvenció d’aquesta convocatòria, que comença avui, és de 150.000 euros


L’Ajuntament ofereix ajuts per al pagament al lloguer de fins a 450 euros mensuals

L’Ajuntament ha posat en marxa un ajut econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual a les persones afectades per la crisi de la Covid-19. La dotació econòmica per aquesta subvenció prevista en aquesta convocatòria és de 150.000 euros. 

L'Ajuntament obre així una nova línia d'ajuts que volen donar suport a les famílies que han patit de primera mà les conseqüències de la pandèmia, en un dels drets essencials com és l'habitatge. La mesura complementa altres iniciatives promogudes en aquest àmbit des del principi de l'emergència, com ara l'estudi personalitzat de la situació dels llogaters d'habitatges públics de l'empresa COMU Sant Quirze per donar opcions en cas de precarietat econòmica, o bé l'acompanyament que s'ha realitzat per facilitar l'accés a d'altres ajuts i recursos a totes les persones que ho han sol·licitat.
 
Les ajudes es regularan en funció dels metres quadrats útils de cada habitatge, i seran d’un percentatge de fins a tres mensualitats, compreses entre març i desembre. Cal remarcar que aquest ajut econòmic és compatible amb qualsevol altre ajut de lloguer que estigui percebent la persona arrendatària, sempre i quan el total de les ajudes no superi el 100% de l’import del lloguer del mateix període.
 
Requisits
Per optar als ajuts per al pagament del lloguer, els ingressos de la unitat familiar durant el mes anterior a la sol·licitud de la subvenció hauran de ser inferiors a 4 vegades l'Índex Públic de Renda d'efectes Múltiples (IPREM), és a dir, 2.151 €, que s'incrementaran amb 215,14 € per fill o per persona major de 65 anys a càrrec de la unitat familiar. En cas de família monoparental, la quantitat s'incrementarà de la base serà de 322 € per fill a càrrec i, si a la família hi ha persones amb discapacitat superior al 33 %, els ingressos podran ser 5 vegades l'IPREM (2.689,20 €) o fins a 6 vegades (3227,04 €) quan hi hagi una persona amb discapacitat física o sensorial superior al 65%.
També caldrà complir altres requisits com estar al corrent del pagament del lloguer; trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de l’emergència sanitària; no tenir parentiu amb la persona que tingui la condició d’arrendador de l’habitatge; i no disposar d’un habitatge en propietat; i acreditar que s’ha sol·licitat a la propietat de l’habitatge una reducció de la quota o un ajornament del pagament, o una altra alternativa sobre l’ajornament. Podeu consultar el detall dels requisits en aquest enllaç.
 
Com presentar la sol·licitud?
Les sol·licituds es poden presentar des d'avui i fins al 27 de juliol, de manera presencial o en línia. A les oficines d’atenció ciutadana es podrà fer demanant cita prèvia, enviant un correu electrònic a: oac@santquirzevalles.cat, o bé mitjançant el web: http://citaprevia.santquirzevalles.cat. També es pot trucant al telèfon 937216800 (de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).
També es poden presentar en línia. Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.
 
Documents que cal aportar
L’ajuda requereix la presentació de diferent documentació, relativa tant a la unitat de convivència com a l’habitatge i la situació de vulnerabilitat. La podeu consultar en aquest enllaç.
 
Pagament de l’ajut
L'import de la subvenció es farà efectiu un cop dictada la resolució favorable de la sol·licitud i transcorregut el termini legal per a entendre tàcitament acceptada la resolució.
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte indicat en el model de sol·licitud, i en concepte de renda de lloguer imputable a 3 mensualitats compreses entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020.

Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries queden sotmeses a les obligacions següents:
• Destinar la subvenció exclusivament al pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge habitual.
• Comunicar a l'Ajuntament de Sant Quirze qualsevol motiu que modifiqui o canviï la relació contractual amb la propietat durant el període de justificació de l’ajut.
• Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aportant tota la informació que li sigui requerida.
• Complir la resta d’obligacions previstes a la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases corresponents.
 
Forma i termini de justificació
Dins el termini de justificació, que finalitza el 28 de febrer de 2021, caldrà aportar mitjançant registre general, original i fotocòpia dels rebuts que justifiquen el pagament de la renda de lloguer de les mensualitats relatives a l'import subvencionat per l'Ajuntament, segons model de justificació.