Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

Vols formar part del Consell de Poble?

Avui comença el termini per participar en aquest òrgan en què la ciutadania té un paper rellevant


Vols formar part del Consell de Poble?

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el procés per iniciar el Consell de Poble. Es tracta d’un òrgan de participació i de generació de propostes on la ciutadania té un paper rellevant. El caràcter és consultiu i s’hi abordaran temes d’especial transcendència per al municipi.

 
Avui comença el termini per formar-ne part. Podeu gestionar la vostra sol·licitud en aquest enllaç, fins al 2 de maig. Per a més informació podeu enviar un correu a: participacio@santquirzevalles.cat.
 
De totes les persones registrades, es farà un sorteig diferenciant, sempre que sigui possible, entre grups d’edat i secció censal de residència. Vetllant per una representació paritària, s’escolliran fins a 20 persones, 2 per cada grup d’edat següents: de 16 a 25, de 26 a 34, de 35 a 50, de 51 a 65, de 66 o més.
 
Quins són els seus objectius?
 • Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
 • Ser l’espai de trobada i de debat dels diferents col·lectius per arribar a un consens respecte dels temes estratègics del municipi.
 • Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’Ajuntament, entitats i la ciutadania.
 • Desenvolupar relacions transparents entre l’ajuntament i el poble.
 • Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Quirze del present i del futur per tal de fer recomanacions, tants pels programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.
 • Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.
Quines són les seves funcions?
 
 • Conèixer, debatre i elaborar recomanacions sobre les grans línies i temes estratègics del poble.
 • Fomentar la participació del veïnat en la definició del futur del municipi i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
 • Debatre i emetre recomanacions sobre el Programa d’Actuació Municipal.
 • Conèixer i fer el seguiment d’altres processos participatius, si no existeixen òrgans específics dels mateixos, així com les conclusions de les comissions de treball del consell de poble.
 • Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el ple.
Qui forma part del Consell de Poble?
 
El Consell de Poble estarà format per un màxim de 60 persones, entre elles:
 • L’alcaldessa.
 • Un membre de cada grup polític.
 • Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius.
 • Persones representatives o compromeses amb la vida al poble.
 • Amb veu i sense vot professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.
 • Amb veu i sense vot representants d’altres administracions.
 • Amb funcions de secretaria, un/a membre de la regidoria de participació ciutadana o en qui es delegui.
 
Com funciona el Consell de Poble?
 
El Consell es reunirà com a mínim 2 vegades l’any i es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia amb els temes a tractar i la documentació pertinent, i es reservarà un espai per a precs i preguntes. Davant assumptes que requereixin votació, els acords s’adoptaran per majoria simple, més de la meitat dels vots, dels membres presents i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Per a un millor funcionament, es poden formar comissions de treball sectorials amb una vigència de temps limitada.
Totes les sessions del Consell són públiques i les sessions extraordinàries hauran de ser a petició d’un terç de les persones membres. 
 
Quina durada té el Consell de Poble?
 
El Consell de Poble es renovarà cada 4 anys des de la seva creació, que no necessàriament ha de coincidir amb el canvi de legislatura.