Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell de Poble ja compta amb 20 integrants d'un total de 110 sol·licituds de la borsa ciutadana

Ahir es va realitzar el sorteig per escollir les persones que formaran part d'aquesta borsa


El Consell de Poble ja compta amb 20 integrants d'un total de 110 sol·licituds de la borsa ciutadana

La sala Josep Brossa de la Patronal va acollir ahir el sorteig dels membres de la borsa ciutadana del Consell de Poble. A les 14 hores, i mitjançant un sistema de ràndom aleatori, personal tècnic de l’Ajuntament, acompanyat per l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va realitzar aquest sorteig, d’entre un total final de 110 sol·licituds vàlides. D'aquestes, s’han triat 20 persones titulars, 10 suplents i 80 reserves, amb edats que oscil·len des dels 16 fins a més de 65 anys. A aquestes persones caldrà sumar-hi els integrants del Consell i representants de diferents àmbits (vegeu l'apartat: Qui forma part del Consell?).

Prèviament al sorteig, es va verificar que totes les persones complien els requisits establerts a les bases. Cal remarcar també que la vigència de la borsa d’integrants és de 4 anys.
 
La publicació del sorteig es pot consultar en el document relacionat en aquesta notícia. Les persones escollides rebran un correu electrònic, i posteriorment seran nomenades per Decret d’Alcaldia.
 
Podeu veure el detall del funcionament del sorteig en el document pdf relacionat en aquesta notícia.
 
El Consell es reunirà almenys dues vegades a l’any. Recordem que es tracta El Consell de Poble és un òrgan de participació i de generació de propostes on la ciutadania té un paper rellevant. El caràcter és consultiu i s’hi abordaran temes d’especial transcendència per al municipi.
 
Quins són els seus objectius?
 
 • Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
 • Ser l’espai de trobada i de debat dels diferents col·lectius per arribar a un consens respecte dels temes estratègics del municipi.
 • Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre l’Ajuntament, entitats i la ciutadania.
 • Desenvolupar relacions transparents entre l’ajuntament i el poble.
 • Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Quirze del present i del futur per tal de fer recomanacions, tants pels programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.
 • Aprofundir en la cultura democràtica, constituint-se en un espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.
 
Quines són les seves funcions?
 
 • Conèixer, debatre i elaborar recomanacions sobre les grans línies i temes estratègics del poble.
 • Fomentar la participació del veïnat en la definició del futur del municipi i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
 • Debatre i emetre recomanacions sobre el Programa d’Actuació Municipal.
 • Conèixer i fer el seguiment d’altres processos participatius, si no existeixen òrgans específics dels mateixos, així com les conclusions de les comissions de treball del consell de poble.
 • Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el ple.

 

Qui forma part del Consell de Poble?

 • El Consell de Poble estarà format per un màxim de 60 persones, entre elles:
 • L’alcaldessa.
 • Un membre de cada grup polític.
 • Representants de les meses sectorials i d’organitzacions veïnals o altres col·lectius.
 • Persones representatives o compromeses amb la vida al poble.
 • Amb veu i sense vot professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del consell.
 • Amb veu i sense vot representants d’altres administracions.
 • Amb funcions de secretaria, un/a membre de la regidoria de participació ciutadana o en qui es delegui.
 
Com funciona el Consell de Poble?
 
El Consell es reunirà com a mínim 2 vegades l’any i es convocarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals. En la convocatòria s’inclourà l’ordre del dia amb els temes a tractar i la documentació pertinent, i es reservarà un espai per a precs i preguntes. Davant assumptes que requereixin votació, els acords s’adoptaran per majoria simple, més de la meitat dels vots, dels membres presents i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Per a un millor funcionament, es poden formar comissions de treball sectorials amb una vigència de temps limitada.
Totes les sessions del Consell són públiques i les sessions extraordinàries hauran de ser a petició d’un terç de les persones membres. 
 
Quina durada té el Consell de Poble?
 
El Consell de Poble es renovarà cada 4 anys des de la seva creació, que no necessàriament ha de coincidir amb el canvi de legislatura.