Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova la creació i el funcionament de diversos òrgans i comissions

La sessió celebrada ahir va donar llum verda a la creació d'eines de seguiment per al funcionament del consistori, entre altres paràmetres


El Ple aprova la creació i el funcionament de diversos òrgans i comissions

El Ple municipal celebrat ahir en sessió extraordinària va aprovar diversos punts relacionats amb el funcionament de diferents òrgans i comissions.

En primer lloc, va donar compte de les delegacions dels regidors/es i de l’organigrama municipal. Trobareu el detall en aquest enllaç.

La unanimitat dels regidors i regidores van aprovar també la periodicitat de les sessions de Ple. Aquestes seran el darrer dijous hàbil de cada mes, i el seu inici serà a les 19.30 hores. El primer Ple ordinari serà el 27 de juliol.

Una altra de les periodicitats aprovades és la de la Junta de Govern Local. Les sessions ordinàries seran els dimarts a les 13.30 hores, cada setmana. La primera serà el 18 de juliol. Aquest punt va comptar amb el suport dels grups de Govern, més els dos regidors de Vox. Es van abstenir la resta de grups.

Cal remarcar també que la Comissió informativa de preparació dels assumptes del Ple celebrarà sessió ordinària el primer dimecres de cada mes, a les 16 hores. Aquest punt es va aprovar per unanimitat. En la mateixa línia, la unanimitat del Ple va donar llum verda a la creació de la Comissió Especial de Comptes. Aquesta estarà formada per l’Alcaldessa, com a Presidenta, i un vocal designat per cada grup municipal.

Un altre dels òrgans aprovats ahir va ser el de Coordinació de Govern. Aquest tindrà per objecte la coordinació de les polítiques i accions que es desenvolupin des de cada regidoria, el seguiment de la seva implementació, així com la presentació i debat de projectes transversals i la coordinació de les tasques de govern. Les sessions d’aquest òrgan se celebraran com a mínim amb una periodicitat setmanal, els dilluns a les 16 hores i estarà integrat per l’Alcaldessa, els tinents i tinentes d’Alcaldia i els regidors i regidores que ostenten els competències delegades. Van donar suport a aquest punt els grups de govern. Es van abstenir PSC, Vox i PP. Junts per Catalunya va votar en contra.

En relació a les dotacions dels grups municipals, un altre dels punts proposats ahir, la unanimitat del Ple va mostrar el seu acord. Aquest estableix que el component fix i idèntic per a tots els grups és de 420 euros per grup i mes natural. I el variable, en funció del número de membres de cada grup, és de 200 euros per regidor/a integrat al grup i mes natural.
Una altra de les dotacions aprovades ahir va ser les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes. Van votar-hi a favor els grups de govern i Junts per Catalunya. PP i PSC es van abstenir. Vox va votar-hi en contra.
Aquest punt estableix que els càrrecs que ostenten el règim de dedicacions exclusives i parcials. Les retribucions són les següents: l’Alcaldessa percebrà 57.374,11 euros bruts anuals (dedicació exclusiva); el primer tinent d’Alcaldia 38.727,50 euros bruts anuals (dedicació parcial), i la quarta tinent d’Alcaldia, 51,636,67 euros bruts anuals (dedicació exclusiva).
Aquest punt també estableix les retribucions per assistències que perceben els regidors/es que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva. Són les següents:
Ple: 650 €
Junta de Govern Local: 150 €
Comissió Especial de Compres: 200 €
Comissió Informativa de Preparació dels Assumptes de Ple: 150 €
Comissió informativa de Seguiment de les Àrees: 150 €
Junta de Portaveus: 250 €
Òrgan de Coordinació i Deliberació de Govern: 250 €

L’acord de determinació, característiques i retribucions del personal eventual va ser també aprovat ahir. Aquest determina que hi haurà un lloc de treball de personal eventual, com a assessor de Presidència-Alcaldia i coordinador de l’acció de govern, amb una retribució anual de 48.767,10 €. L’acord va comptar amb el suport dels grups de govern, l’abstenció de Vox, i els vots en contra del PSC, Junts per Catalunya i PP.

Finalment, es van aprovar per unanimitat les conselleres COMU Sant Quirze SLU.
També es va donar compte de la constitució dels grups municipals, així com del nomenament dels representants de les entitats supramunicipals i òrgans sectorials col·legiats. Aquest darrer punt va ser aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor de tots els grups, excepte l’abstenció de PP i Vox.

Podeu veure la sessió del Ple en aquest enllaç.