Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances, Reglaments i Plans

Ordenances, Reglaments i Plans en exposició pública

Els Plans de mobilitat urbana (PMU) s’articulen com a documents bàsics per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible del municipis de Catalunya. Els Plans de mobilitat urbana són de caràcter obligatori pels municipis de més de vint mil habitants i el seu àmbit territorial podrà estendre’s al terme municipal d’un únic municipi, o amb l’acord dels Ajuntaments corresponents, al de diversos municipis que tinguin un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana continua, com si no n’integren cap. L'objectiu principal és millorar l’accessibilitat, tot minimitzant els impactes negatius del transport privat.

Sant Quirze del Vallès té la obligació de disposar d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, atès que compleix dos dels tres requisits pels quals és preceptiu elaborar i aprovar un pla d’aquesta tipologia: estar inclòs en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric (ZPEAA), segons Decret 152/2007 de protecció de l’ambient
atmosfèric, i tenir una població de més de 20.000 habitants.

El Ple del 02/03/2023 va aprovar inicialment la documentació que integra el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Sant Quirze del Vallès, redactat per l’empresa Mcrit, S.L., per encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb una vigència de 6 anys, comptadors entre el 2023 a 2029. Concretament:
- Memòria
- Programa d’actuacions
- Plànols
- Estudi Ambiental Estratègic (EAE)
- Informe procés participatiu

També va acordar sotmetre el PMUS al tràmit d’informació pública per un termini de 45 dies hàbils, mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al BOPB, al tauler d’anuncis municipals i al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin adduir les manifestacions que considerin adients i que seran tingudes en compte a l’hora d’aprovar definitivament.

El Ple del  27 d’abril de 2023 va acordar aprovar inicialment el Pla d’emergència en situació de sequera de Sant Quirze del Vallès, i una vegada realitzat el tràmit d’informació pública sense presentació d’al·legacions, el Pla va esdevenir aprovat definitivament.


 El 24/4/2023,  amb número de registre d’entrada 202300732, , l’ACA presenta informe de la revisió del Pla d’Emergència, en el qual s'indiquen mancances rellevants. L'informe era preceptiu, però no vinculant.

De tota manera,  s'ha realitzat la modificació del text del Pla d’emergència en situació de sequera de Sant Quirze del Vallès, per incorporar les apreciacions que s'indiquen a l'informe de l'ACA.

En un context d’escassetat de recursos hídrics com l'actual  és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l’esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l’estalvi de l’aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població.

Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l’aigua en situació de sequera en l’àmbit de la prestació del servei de subministrament d’aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari de sequera.

Durant el 2022 l’Ajuntament va acordar que la gestió i administració del servei d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi, a excepció del barri de les Fonts, fos de forma directa mitjançant la societat municipal Serveis Municipal Sant Quirze, SL (SQV Aigua).

La gestió d’aquest servei està regulada mitjançant un reglament, una encomana de gestió i un règim tarifari, el qual, procedeix regular-lo mitjançant una ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

Procedeix iniciar els treballs relatius a aquesta iniciativa legislativa per dotar al municipi d’una Ordenança municipal que reguli de forma clara l’aplicació de les seves tarifes. Es creu oportú la seva aprovació en el mateix moment en que apareix la necessitat de revisar, per primera vegada des de que s’ha fet efectiu el canvi de gestió d’aquest servei, el quadre tarifari vigent.