Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Moció municipal PSC-CP per exigir un salari de referència

Aquest és el tex de la moció que presentarem al proper plenari municipal per a exigir un salari de referència:

"Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes persones a Catalunya, Espanya i Europa.

 

Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, ha incrementat la taxa d'atur alhora que ha augmentat la precarietat al mon laboral de molts treballadors i treballadores a l'Estat espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%.

 

 

Atès que al Vallès Occidental, amb un índex d’atur del 15,59% (66.093 persones aturades), ha disminuït el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora que s’han vist incrementades les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat social.

 

 

Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254 €), el que significaria una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 pagues).

 

Atès que des del Grup Municipal Socialista creiem fermament que un salari de referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria del Vallès Occidental una comarca més competitiva, inclusiva i cohesionada.

 

Atès tot l’esmentat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès els acords següents:

 

 1. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el Salari Mínim de Referència.

   

 2. Instar la Generalitat de Catalunya a continuar treballant per consensuar un salari mínim català en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Així mateix, instar la Generalitat a continuar avançant per ampliar fins a 1.000 euros el sou mínim dels programes de col·locació de persones desocupades.

 3. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals.

 4. Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què promoguin l'ús de clàusules socials en general, i l'aplicació del salari de referència en particular, a la contractació pública.

 5. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no siguin inferiors a 1.000 euros mensuals durant aquest mandat.

 6. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i treballarà amb les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000 euros entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.

   

 7. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, al Conseller d'Empresa i Coneixement, i al Conseller d'Economia i Hisenda, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis."