Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Funcions

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la Presidència de l'alcalde/ssa, està integrat per tots els regidors i regidores

Les sessions públiques són ordinàries o extraordinàries.

Normalment es celebren l’últim dijous de cada mes. Les convocatòries i les videoactes del Ple es publiquen a la web i al Portal de Transparència i es difonen mitjançant les xarxes socials.

Les sessions es poden seguir en directe o a través del canal oficial de Youtube. A partir de l'any 2020, s'ha implantat el sistema de VídeoActa de les sessions públiques del Ple, com a element de foment de la transparència institucional.

Les seves competències i funcions es recullen a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local (art. 22) i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (art. 52).