Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GRUP I - LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES - Tarifa I.1

Simulador de la taxa a pagar:

GRUP I - Llicències urbanístiques

TARIFA I.1: 

 • LL01 Obres d’edificació de nova construcció
 • LL02 Enderroc total o parcial d'edificis i construccions (excepte l'enderroc de construccions auxiliars, les quals corresponen a la CT09).
 • LL03 Obres d’ampliació d'edificis existents.
 • LL04 Obres de reforma, o rehabilitació amb caràcter d’intervenció total, o amb caràcter d’intervenció parcial que produeixen una variació essencial de la composició general exterior, de la volumetria, del sostre o del sistema estructural de l’edifici.
 • LL05 Obres d’ampliació, reforma o rehabilitació en edificis existents que estiguin catalogats o protegits.
 • LL06 Obres de modificació estructural per a la instal·lació d'un ascensor o aparell elevador.
 • LL07 Canvi d'ús a residencial.
 • LL08 Obres d’ampliació, reforma o rehabilitació en edificis existents quan tinguin per objecte canviar l’ús principal de l’edifici.
 • LL13 Construcció de piscines.
 • LL17 Extracció d’àrids i explotació de pedreres.
 • LL19 Acumulació de residus o el dipòsit de material que alterin les característiques del paisatge.
 • LL20 Instal·lació d’hivernacles o similars quan els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin superiors a un metre.
 • LL21 Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, en espais d’ús públic, sigui de titularitat pública o privada.
 • LL22 Obres per l’obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 • LL25 Usos i obres provisionals de l'art 53 del TRLUC.
 • LL27 Totes les actuacions previstes pel règim de comunicació prèvia i que es realitzin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, llevat de les lletres g) i i)
 • LLH01 Llicència de divisió horitzontal: Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex sobre un edifici o un conjunt immobiliari (simple o complex).

CÀLCUL:

 • Quota: 1,7% del pressupost d'execució material
 • Quota mínima: 516,26€
 • Quota màxima: 30.000,00€

INSTRUCCIONS:

Per simular la taxa a pagar introduïu a continuació el pressupost de referència (PEM) i premeu el botó "Calcular".

L'import del Pressupost de referència (PEM) és el més elevat entre:
a) El pressupost presentat per la persona interessada (visat si és preceptiu), o b) segons el mòdul i els índex que fixa el COAC anualment, tant per construccions com per enderrocs.

Default
Càlcul Pressupost de Referència de Construccions.
Càlcul pressupost de Referència d’Enderrocs
Càlcul Garantia

(*) Càcul aproximat a efectes informatius d'acord amb l'ordenança fiscal.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t'informem que les teves dades seran tractades per gestionar el formulari de contacte. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per a més informació, pots consultar l'apartat web: Ajuntament > Política de privacitat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets, pots adreçar-te a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, 1, 08192 o per registre electrònic.