Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GRUP I - LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES - Tarifa I.1

Simulador de la taxa a pagar:

GRUP I - Llicències urbanístiques

TARIFA I.1: 

 • LL01 Obres d’edificació de nova construcció
 • LL02 Enderroc total o parcial d'edificis i construccions (excepte l'enderroc de construccions auxiliars, les quals corresponen a la CT09).
 • LL03 Obres d’ampliació d'edificis existents.
 • LL04 Obres de reforma, o rehabilitació amb caràcter d’intervenció total, o amb caràcter d’intervenció parcial que produeixen una variació essencial de la composició general exterior, de la volumetria, del sostre o del sistema estructural de l’edifici.
 • LL05 Obres d’ampliació, reforma o rehabilitació en edificis existents que estiguin catalogats o protegits.
 • LL06 Obres de modificació estructural per a la instal·lació d'un ascensor o aparell elevador.
 • LL07 Canvi d'ús a residencial.
 • LL08 Obres d’ampliació, reforma o rehabilitació en edificis existents quan tinguin per objecte canviar l’ús principal de l’edifici.
 • LL13 Construcció de piscines.
 • LL17 Extracció d’àrids i explotació de pedreres.
 • LL19 Acumulació de residus o el dipòsit de material que alterin les característiques del paisatge.
 • LL20 Instal·lació d’hivernacles o similars quan els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin superiors a un metre.
 • LL21 Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, en espais d’ús públic, sigui de titularitat pública o privada.
 • LL22 Obres per l’obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 • LL25 Usos i obres provisionals de l'art 53 del TRLUC.
 • LL27 Totes les actuacions previstes pel règim de comunicació prèvia i que es realitzin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, llevat de les lletres g) i i)
 • LLH01 Llicència de divisió horitzontal: Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex sobre un edifici o un conjunt immobiliari (simple o complex).

CÀLCUL:

 • Quota: 1,7% del pressupost d'execució material
 • Quota mínima: 516,26€
 • Quota màxima: 30.000,00€

INSTRUCCIONS:

Per simular la taxa a pagar introduïu a continuació el pressupost de referència (PEM) i premeu el botó "Calcular".

L'import del Pressupost de Referència s'ha de calcular en funció dels coeficients i mòdul bàsic que fixa el COAC. Podeu obtenir aquest import mitjançant la pestanya del Simulador "Càlcul Pressupost de Referència", tant de construccions com d'enderrocs.

Default
Càlcul Pressupost de Referència de Construccions.
Càlcul pressupost de Referència d’Enderrocs
Càlcul Garantia

(*) Càcul aproximat a efectes informatius d'acord amb l'ordenança fiscal.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

D'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, t'informem que les teves dades seran tractades per gestionar el formulari de contacte. El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per a més informació, pots consultar l'apartat web: Ajuntament > Política de privacitat. Per accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels teus drets, pots adreçar-te a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, 1, 08192 o per registre electrònic.