Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès

Servei responsable

Servei de Cooperació i Solidaritat

Fora de termini
Descripció del tràmit

Permet demanar ajuts per als projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Entitats que formin part de la Mesa de Solidaritat i Cooperació i que hagin de realitzar un projecte o una activitat que tingui per objecte el compliment d’una o vàries de les finalitats perseguides per les bases annexes.

Requisits previs
 • Requisits establerts a les bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament promogut per les ONG i entitats solidàries vigents.
 • Hauran d’haver justificat documentalment les subvencions atorgades per l’Ajuntament en convocatòries anteriors. En el cas de projectes en curs aquesta obligació serà substituïda per la presentació dels informes acreditatius de la seva evolució.
 • Els sol·licitants podran demanar, com a màxim, dos projectes per entitat i aquests projectes podran ser anuals o bianuals.
Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Terminis

Presentació sol·licitud de subvenció

 • Del 30 de març al 28 d'abril de 2023.


Presentació d'acceptació de subvenció

 • Un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació de l'acord d'atorgament.


Presentació justificació de subvenció

 • Tres mesos després de l’atorgament de la data prevista de finalització del projecte.
Documentació a aportar

1- En el moment de la sol·licitud:

 • Sol·licitud model
 • Annex 1A
 • Annex 1B
 • Documentació que acrediti que la contrapart està legalment constituïda i que està desenvolupant el projecte a terreny.
 • Mapes i referents de localització geogràfica de la zona on es desenvolupa el projecte.
 • Pla de treball del projecte a desenvolupar (cronograma).
 • En cas de construccions i instal·lacions, projecte tècnic amb plànols i pressupost d’obres.
 • Aval d'altres entitats participants o col·laboradores en el projecte.
 • Carta de recolzament al projecte de l’administració competent del territori. En el cas de no existir recolzament per part de l’administració, s’haurà de justificar el motiu.
 • Justificació de les subvencions que s’hagin pogut rebre a les convocatòries precedents d’aquest Ajuntament. Cas de manca de justificació, s’haurà d’acreditar haver fet els corresponents reintegraments.
 • En el cas de projectes que s’estiguin executant, informes acreditatius de la seva evolució.
 • Justificació del reintegrament de subvencions anteriors que no s’hagin pogut justificar, o acreditar la seva evolució.
 • Memòria documental de les activitats desenvolupades al municipi de Sant Quirze del Vallès, durant l’any anterior.
 • Per a projectes que impliquin l’adquisició, construcció o rehabilitació d’una construcció, caldrà aportar còpia d’escriptura o document públic que acrediti la propietat i el compromís de què la mateixa es destinarà al fi concret pel que es sol·licita per un període mínim de cinc anys, amb l’obligació d’inscriure aquesta obligació en registre públic abans de la justificació.
 • Certificat de titularitat del compte bancari on ingressar l'ajut.


2- Per realitzar l'acceptació de la subvenció:

 • Model d'acceptació
 • Justificació documental de disposar dels recursos propis o provinents de tercers per portar a terme l'execució del projecte.
 • Justificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i amb Hisenda, i les de Seguretat Social.
 • Pressupost i cronograma rerformulat, quan la subvenció requereixi reformulació del projecte.
 • En cas de variacions superiors a 6.000 €, caldrà sempre reformular el projecte.


3- Per justificar la subvenció:

 • Model de justificació
 • Annex 3A Memòria Justificativa
 • Annex 3B Liquidació econòmica
 • Factures, rebuts i altres documents amb valor probatori corresponent a l’import subvencionat.
 • Justificant de transferència de pagament a la contrapart.
 • Documents bancaris que acreditin el tipus de canvi existent entre la moneda local i l’euro, en la data de la transacció efectuada al país destinatari.
 • Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa al projecte mostri la llegenda i anagrama de l’Ajuntament. Cas d’editar materials, cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.
 • Informe d’un tercer avaluador (ajuntament, ambaixada o consolat d’Espanya a la zona, agència de cooperació, ONG acreditada...) que acrediti la seva realització.
 • En cas de projectes cofinançats: justificació dels imports i la procedència dels fons provinents d’altres subvencions o fons propis.
 • En cas que la documentació justificativa estigui en un idioma diferent dels oficials a Catalunya: traducció de la documentació.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Pagament

Es realitzarà el pagament d’un 80% de la subvenció a l’entitat sol·licitant en els dos mesos posteriors a l’acord d’assignació d’ajuts, mitjançant transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de disposició de Fons de l’Ajuntament.

Sis mesos després de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat receptora, caldrà entrar per registre un informe del progrés i estat d’execució del projecte. Un cop lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de la subvenció.
En el cas que entre la data del primer pagament i el mes d’octubre de l’any en curs no hi hagi almenys sis mesos, abans de finalitzar l’any es transferirà el 20% de l’ajut restant, quedant subjecte la totalitat de la subvenció a la justificació final.
 

Justificació

La Justificació final de l’ajut haurà de realitzar-se com a màxim tres mesos desprès de l’atorgament de la data prevista de la finalització del projecte, presentant la documentació adient, segons el formulari oficial i la memòria justificativa.

En el cas de no poder desenvolupar el projecte en el termini establert, l’entitat ha de comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant la seu electrònica abans de la finalització del termini d’execució del projecte.
En el cas de no poder presentar la documentació justificativa per una causa de força major aliena a l’entitat en el termini establert (pandèmia, desastre natural, conflicte armat, detencions...), l’entitat ha de comunicar-ho a l’Ajuntament mitjançant la seu electrònica abans de que finalitzi el període de justificació.

En tot cas, caldrà que el/la beneficiari/ària presenti la memòria tècnica detallada de l’activitat realitzada i la memòria econòmica que justifiqui documentalment la totalitat del cost del projecte.

Requisits que han de complir les factures a presentar per a la justificació:

 • Ser originals o fotocòpies compulsades.
 • Han de dur la data de l’any que s’executi el projecte.
 • Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
 • Han d’acreditar la recepció dels imports per part dels proveïdors.
 • Fer referència a despeses generades pel projecte objecte de la subvenció.
 • Reunir els requisits tècnics exigits per llei i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor o raó social i del destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data de l’emissió).


Cas que la documentació presentada no compleixi els requisits mínims establerts, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ho notificarà a l’entitat, la qual en un termini de 45 dies hàbils haurà d’esmenar-ho. Si aquesta esmena no es produís, es procediria a la revocació de l'ajut, i a l’inici del procediment de reintegrament, fet que impediria, a més, la concessió de noves subvencions a la següent convocatòria.

L’entitat promotora haurà de comunicar qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si aquest canvi és substancial podrà comportar l’anul·lació de la subvenció i el requeriment de reintegrament.

 

Termini de resolució

6 mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

També et pot interessar