Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IBI - Bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per a famílies nombroses

Servei responsable

Servei responsable

Servei d'Economia

En termini
Descripció del tràmit

Les famílies nombroses poden sol·licitar una bonificació en l’Impost sobre béns immobles pel domicili familiar habitual.

El rebut de l’IBI objecte de bonificació serà el de l’immoble que constitueixi l’habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots els membres de la unitat familiar del subjecte passiu que ostenti la condició de família nombrosa.

Es considera unitat familiar la formada pels membres que consten al carnet de família nombrosa i/o els empadronats al domicili habitual.

La bonificació a aplicar serà en funció del nivell de renda de la unitat familiar, d’acord amb la fórmula següent:

Coeficient x IRSC x Nombre de membres unitat familiar  % Bonificació
 

IRSC vigent = 8.605,15 euros anuals


Percentatge de bonificació que correspon a la renda màxima anual bruta de la unitat familiar i en relació al nombre de membres de la unitat familiar

Percentatge de bonificació d'acord amb la renda màxima anual bruta de la unitat familiar (€) i el nombre de membres
%
Bonificació
Nombre de membres de la unitat familiar
4
5
6
7
8
9
10
90%
Coef.= 0,75
25.815,45
32.269,31
38.723,18
45.177,04
51.630,90
58.084,76
64.538,63
80%
Coef. = 1,00
34.420,60
43.025,75
51.630,90
60.236,05
68.841,20
77.446,35
86.051,50
70%
Coef. = 1,25
43.025,75
53.782,19
64.538,63
75.295,06
86.051,50
96.807,94
107.564,38
60%
Coef. = 1,50
51.630,90
64.538,63
77.446,35
90.354,08
103.261,80
116.169,53
129.077,25
50%
Coef. = 1,75
60.236,05
75.295,06
90.354,08
105.413,09
120.472,10
135.531,11
150.590,13

 

Com es determina el nivell de renda

El nivell de renda es determinarà per la suma de tots els conceptes de rendes que consten la declaració de l'IRPF, a l’Agència Tributària i/o a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Caràcter i durada de la bonificació

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars i el règim d’aquesta Ordenança.

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d'una bonificació, el subjecte passiu només podrà gaudir d'una. Serà d'aplicació la que sigui més beneficiosa pel contribuent. (Art. 8.3 de l'Ordenança Fiscal d'Impost sobre Béns Immobles)

Per poder fer la comprovació anual de què es continuen complint els requisits, els beneficiaris poden autoritzar l’Ajuntament a consultar les seves dades econòmiques i tributàries. En cas de no realitzar aquest autorització, hauran d’aportar la documentació econòmica i tributària de la unitat familiar que acrediti el nivell de renda cada any o no s’aplicarà la bonificació.

Normativa

Ordenança Fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs

Ordenança Fiscal Impost sobre Béns Immobles

Qui ho pot sol·licitar

Els ciutadans i ciutadanes que compleixin tots els requisits següents:

 • Ser propietari de l’immoble.
 • Ser el titular de la targeta de família nombrosa en la data del meritament de l’impost (a 1 de gener).
 • Que la habitatge habitual tingui un valor cadastral total inferior a 250.000 euros.
 • Que la renda anual bruta de la unitat familiar no superi el barem establert d’acord amb l’ordenança fiscal vigent.

Nota:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau segueix els següents passos:

 1. Descarrega els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobaràs a la secció Tramitació.
 2. Emplena el model de sol·licitud i signa’l electrònicament.
 3. Fes clic a l'enllaç de tramitació en línia i emplena el formulari.
 4. Adjunta la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Fes clic en continuar.
 6. Signa el formulari electrònicament i envia’l.

Una vegada es registri correctament, rebràs el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Durant el període de pagament voluntari de l'Impost sobre Béns Immobles.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat, tindran efectes a partir de l’exercici següent.

Calendari fiscal vigent

 

Documentació a aportar
 • Sol·licitud model
 • Títol de família nombrosa vigent. (Els carnets individuals o el general).

Cas de no haver autoritzat expressament, en el model de sol·licitud, la consulta de dades de caràcter tributari a l’AEAT

 • Declaracions de renda de les persones majors de 18 anys que formen la unitat familiar.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Una vegada atorgada la bonificació corresponent es continuarà aplicant anualment mentre tingui vigència el títol de família nombrosa, sempre i quan, no variïn les circumstàncies familiars i de convivència i el nivell de renda de la unitat familiar es mantinguin dintre de l’escala prevista en l’ordenança fiscal de l’any en curs.

Termini de resolució

Sis mesos

Sentit del silenci administratiu

Negatiu