Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CA02 Transmissió de llicència urbanística o de comunicació prèvia

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament el canvi de titularitat  de la llicència prèviament autoritzada o de la comunicació efectuada. La nova persona titular serà la responsable de donar compliment a les condicions de la llicència o comunicació i es subrogarà en els drets i deures de l’anterior.

Si no es compleixen els requisits esmentats, les responsabilitats que es puguin derivar seran exigibles indistintament a l’anterior i a la nova persona titular.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Crear les autoliquidacions i realitzar el pagament (taxes,  impost i garantia per la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats), des de Carpeta Ciutadana, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment.

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic de la comunicació d'obres, degudament emplenat i signat 
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la llicència.
  • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Document de cessió de la llicència urbanística subscrit per la persona titular cedent i per la persona cessionària, o bé que acrediti estar en possessió o propietat de l’immoble.
 • Nomenament de la nova direcció facultativa de les obres en cas de substitució, si s’escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat a:

 • Taxa per la tramitació de la llicència.
 • Garantia de la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats per l’obra.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El Meu Espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.

Sentit del silenci administratiu

Transcorregut el termini d’1 mes de la comunicació sense haver rebut la disconformitat, s’entendrà plenament eficaç.