Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CA03 Pròrroga del termini de la llicència urbanística o comunicació prèvia per a l’execució d’obres

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament la voluntat d’obtenir una pròrroga dels terminis inicialment atorgats o comunicats, ja sigui de la data d’inici de l’actuació o bé de la data de finalització.

Aquesta s’entendrà per la meitat del termini de que es tracti, sempre que es comuniqui abans d’exhaurir els terminis inicials, i es justifiqui la necessitat.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Crear les autoliquidacions i realitzar el pagament (taxes,  impost i garantia per la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats), des de Carpeta Ciutadana, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 2 i el comprovant de pagament del punt 3.

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment. 

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres corresponent, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la comunicació prèvia, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la transmissió

 Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Informe subscrit per la direcció d’obres on es faci constar l’estat d’execució de les obres.
 • Fotografies de les obres que permetin verificar l’estat d’execució en que es troben.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El Meu Espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.