Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CA03 Pròrroga del termini de la llicència urbanística o comunicació prèvia per a l’execució d’obres

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada posa en coneixement de l’Ajuntament la voluntat d’obtenir una pròrroga dels terminis inicialment atorgats o comunicats, ja sigui de la data d’inici de l’actuació o bé de la data de finalització.

Aquesta s’entendrà per la meitat del termini de que es tracti, sempre que es comuniqui abans d’exhaurir els terminis inicials, i es justifiqui la necessitat.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Creeu l'autoliquidació i realitzeu el pagament des de l'enllaç, i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 2 i el comprovant de pagament del punt 3.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

En qualsevol moment. 

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat de comunicació prèvia d’obres corresponent, degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la comunicació prèvia, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la transmissió

 Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Informe subscrit per la direcció d’obres on es faci constar l’estat d’execució de les obres.
 • Fotografies de les obres que permetin verificar l’estat d’execució en que es troben.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat a:

 • La Taxa per la comprovació de l’obra en matèria d’urbanisme. Podeu crear l'autoliquidació (abans d'iniciar el tràmit) des de l'enllaç i realitzeu el pagament. Guardeu el justificant per aportar-lo al tràmit.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.