Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CO01 Primera utilització i ocupació d'edifici i construcció de nova planta

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada comunica la primera utilització i ocupació de l’edifici acompanyada de la documentació exigida i que acredita que l’obra executada correspon al projecte aprovat amb l’atorgament de la llicència d’obres.

En aquest règim no podrà utilitzar-se ni ocupar-se l'edifici fins que no hagi transcorregut el termini d'un mes des de la data de presentació de la comunicació junt amb tota la documentació preceptiva per a realitzar el tràmit o, si procedeix, fins transcorregut el termini d'un mes des de la data de presentació de la documentació corresponent per l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sempre i quan l'ajuntament no hagi manifestat la disconformitat a les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de llicència urbanística atorgada.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Aquest tipus d’actuació requereix la intervenció d’una persona tècnica competent que subscrigui el projecte o la documentació tècnica corresponent.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar el Model normalitzat, emplenar-lo i signar-lo electrònicament.
 2. Crear les autoliquidacions i realitzar el pagament (taxes,  impost i garantia per la reposició dels elements urbanístics que puguin resultar afectats), des de Carpeta Ciutadana, i descarregar els justificants per aportar-los al tràmit.
  De forma prèvia, es pot consultar aquest cost amb el Simulador.
 3. Presentar el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.

Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Un mes abans de la primera utilització i ocupació de l’edifici

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic comunicació prèvia corresponent degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la comunicació.

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Reportatge fotogràfic de l’obra acabada, incloent totes les instal·lacions d’estalvi d’aigua i energia solar amb el màxim grau de detall possible (ubicació, connexions, comptadors).
 • Plànols as-built amb les modificacions introduïdes i comunicades a l’obra respecte del projecte aprovat, visats
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de la construcció acabada, visat pel Col·legi Oficial corresponent i amb el contingut següent establert per la legislació sobre ordenació de l’edificació (annex II.3 del CTE):
  • Annex A del certificat final d'obra (descripció de les modificacions), visat pel Col·legi Oficial corresponent.
  • Annex B del certificat final d'obra (Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats).
 • El certificat amb la justificació del cost real de la part de les obres executades.
 • Documentació que acrediti la gestió de residus generats a l'obra: justificant o certificat d’abocament controlat de runa i excavació, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, si escau.
 • Documentació referent a les instal·lacions de les telecomunicacions:
  • de 2 a 20 habitatges:
   • Butlletí d'instal·lació signat per l'instal·lador autoritzat amb segell d'entrada a la Generalitat
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
  • més de 20 habitatges:
   • Certificat d'instal·lació signat per la persona tècnica competent amb segell d'entrada a la Generalitat .
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
 • Contracte de manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i els sistemes d'estalvi d'aigua per 2 anys.
 • Etiqueta ICAEN, etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat atorgada per l’ICAEN.
 • Arxiu digital de final d’obra en format .dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89).
 • Número de Registre d'entrada de la sol·licitud de gual, si s'escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat a:

 • La Taxa per la tramitació de la comunicació.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.

Caldrà realitzar el pagament des d'El meu espai, i descarregar el justificant per aportar-lo al tràmit.