Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CO01 Primera utilització i ocupació d'edifici i construcció de nova planta

Servei responsable

Servei responsable

Servei de Territori i Medi Ambient

En termini
Descripció del tràmit

Tràmit a través del qual la persona interessada comunica la primera utilització i ocupació de l’edifici acompanyada de la documentació exigida i que acredita que l’obra executada correspon al projecte aprovat amb l’atorgament de la llicència d’obres.

En aquest règim no podrà utilitzar-se ni ocupar-se l'edifici fins que no hagi transcorregut el termini d'un mes des de la data de presentació de la comunicació junt amb tota la documentació preceptiva per a realitzar el tràmit o, si procedeix, fins transcorregut el termini d'un mes des de la data de presentació de la documentació corresponent per l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sempre i quan l'ajuntament no hagi manifestat la disconformitat a les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de llicència urbanística atorgada.

El reconeixement administratiu del dret comunicat es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes i administracions.

Aquest tipus d’actuació requereix la intervenció d’una persona tècnica competent que subscrigui el projecte o la documentació tècnica corresponent.

Normativa
Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, cal seguir els següents passos:

 1. Descarregueu el Model normalitzat, empleneu-lo i signeu-lo electrònicament.
 2. Creeu l'autoliquidació i realitzeu el pagament des del següent enllaç, i descarregueu el justificant per aportar-lo al tràmit.
 3. Inicieu el Tràmit en línia. Caldrà adjuntar la documentació que en aquest s’especifica, incloent el Model normalitzat del punt 1 i el comprovant de pagament del punt 2.
 4. Una vegada es registri el tràmit correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat. Us practicarem l’autoliquidació, que podreu pagar en el moment amb targeta, o bé, escollir qualsevol dels altres mètodes de pagament.

Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

Un mes abans de la primera utilització i ocupació de l’edifici

Documentació a aportar

Documentació Administrativa (DA):

 • Model normalitzat específic comunicació prèvia corresponent degudament emplenat i signat.
 • En cas de representació, i si encara no consta en poder de l’administració, cal aportar els poders notarials o actes que la justifiquin.
 • Justificació del compliment de les obligacions fiscals i garanties corresponents a la llicència sol·licitada, d'acord amb les ordenances fiscals vigents, segons el cas:
  • Taxa per la tramitació de la comunicació.

Documentació Tècnica específica segons el tipus d’actuació (DT):

 • Reportatge fotogràfic de l’obra acabada, incloent totes les instal·lacions d’estalvi d’aigua i energia solar amb el màxim grau de detall possible (ubicació, connexions, comptadors).
 • Plànols as-built amb les modificacions introduïdes i comunicades a l’obra respecte del projecte aprovat, visats
 • Certificat final d'obra expedit per la direcció facultativa de la construcció acabada, visat pel Col·legi Oficial corresponent i amb el contingut següent establert per la legislació sobre ordenació de l’edificació (annex II.3 del CTE):
  • Annex A del certificat final d'obra (descripció de les modificacions), visat pel Col·legi Oficial corresponent.
  • Annex B del certificat final d'obra (Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats).
 • El certificat amb la justificació del cost real de la part de les obres executades.
 • Documentació que acrediti la gestió de residus generats a l'obra: justificant o certificat d’abocament controlat de runa i excavació, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, si escau.
 • Documentació referent a les instal·lacions de les telecomunicacions:
  • de 2 a 20 habitatges:
   • Butlletí d'instal·lació signat per l'instal·lador autoritzat amb segell d'entrada a la Generalitat
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
  • més de 20 habitatges:
   • Certificat d'instal·lació signat per la persona tècnica competent amb segell d'entrada a la Generalitat .
   • Certificat emès per el SPD (Servei de Polítiques Digitals) que acrediti el compliment de la normativa ICT.
 • Contracte de manteniment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i els sistemes d'estalvi d'aigua per 2 anys.
 • Etiqueta ICAEN, etiqueta de qualificació energètica de l’edifici acabat atorgada per l’ICAEN.
 • Arxiu digital de final d’obra en format .dwg de la implantació de l’edificació a la parcel·la i georeferenciat amb el sistema de coordenades UTM (ETRS89).
 • Número de Registre d'entrada de la sol·licitud de gual, si s'escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament

La comunicació té el cost associat de:

 • La Taxa per la tramitació de la comunicació. Heu de crear-la (abans d'iniciar el tràmit) accedint a aquest enllaç des d'on també podreu fer el pagament. Guardeu el justificant per adjuntar-lo al tràmit.

 Es poden obtenir de forma prèvia aquests imports mitjançant l’eina del Simulador.