Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta al Padró d'Habitants procedent de l'estranger (empadronament)

Servei responsable

Servei responsable

Estadística i Padró

En termini

Sol·licitar Cita Prèvia

Descripció del tràmit

Permet empadronar els residents de Sant Quirze del Vallès que procedeixen d'un país estranger.

Qui ho pot sol·licitar

 Aquelles persones que hagin de residir habitualment al municipi.

Formes de tramitació

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Documentació a aportar

 Per a totes les sol·licituds:

 • Document acreditatiu d'identitat individual:
  • Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  • Estrangers dels estats membres de la Unió Europea: passaport, document d’identitat del país d’origen i certificat d’inscripció en el Registre d’Estrangers (RCE).
  • Estrangers de la resta de països: passaport o targeta d'estranger o resident (NIE).
 • Documentació que habiliti a ocupar l’habitatge:
  • Contracte públic o privat: compravenda, arrendament o altres.
  • Escriptures de propietat, de drets reals d’usdefruit, ús o habitació.
  • Autorització del propietari/s de l’habitatge o persona empadronada, acompanyada del document acreditatiu d’identitat.
  • Certificat del Registre de la Propietat.
  • Contractes de subministraments de serveis de llum elèctrica, gas o aigua.
  • Certificat del director/a del centre per empadronaments en habitatges col·lectius.
    

En el cas que l’alta sigui familiar o integri altres persones:

 • Majors d’edat:
  • Document acreditatiu d'identitat individual i autorització si escau.
 • Menors d'edat, segons els casos:
  • Llibre de família o certificat literal de naixement.
  • Sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia dels menors o en el seu defecte el corresponent model de declaració annexat.
  • Autorització d’empadronament d'ambdós progenitors, acompanyant documents acreditatius d'identitat.
  • Documentació de la tutela o curatela del menor.
 • Incapacitats legals:
  • Document de l'acceptació de la tutela legal.

 

Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

Informació d'interès

Si sou un estranger no comunitari sense autorització de residència permanent (ENCSARP) heu de renovar la vostra inscripció padronal cada dos anys.

Es lliuraran els volants d'empadronament necessaris per realitzar els canvis de dades que escauen: document acreditatiu d'identitat, assignació del metge al CAP, permís de conduir i circulació, Seguretat Social, Hisenda...

Termini de resolució

Immediat

Sentit del silenci administratiu

Negatiu